Synergi 17

I programmet Synergi ges miljöer vid lärosäten och deras partners i näringslivet chansen att adressera en viktig kärnfråga via genomförande av olika delprojekt. Programmet möjliggör såväl vetenskaplig meritering och utveckling för deltagande forskningsmiljöer som konkurrensfrämjande insatser för medverkande företag.

Vem kan söka medel?

  • Synergi utlyses en gång om året, varje höst. Det är rektor som söker medel. Projektet ska bedrivas vid något av Sveriges nya universitet eller högskolorna.

Hur söker man?

  • 6–12 mnkr kan sökas från KK-stiftelsen och projektet får genomföras under 3–4 år. Näringslivets sammanlagda åtagande med in-kindinsatser och/eller direkt finansiering ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. KK-stiftelsen förutsätter att även lärosätet medfinansierar Synergiprojekt.

Syftet med programmet

  • Genom programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att samlat söka stöd för flera delprojekt vilka tillsammans adresserar en kärnfråga.
  • Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktning av forskningen utifrån en definierad kärnfråga. Programmets mål är att lärosäten på ett systematiskt sätt koncentrerar forskningen inom en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning – kärnfrågan. Synergiprogrammet ska göra det möjligt för ett lärosäte att utveckla en plattform som blir en bas för fortsatt profilering.

 

 

Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Titel

Massa text