Forskningsprofiler 17

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att vidareutveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde med god potential att bli internationellt framstående. Programmet erbjuder såväl en möjlighet för lärosätet att etablera internationell slagkraft inom ett väl avgränsat område som en möjlighet för deltagande företag att stärka och utveckla nya konkurrensfördelar.

Vem kan söka Forskningsprofiler?

Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.

Vad kan ni söka medel för?

Programmet avser finansiering för uppbyggnad av en forskningsmiljö. Medlen ska användas för forskning, främst senior forskartid.

Vilken omfattning kan ni söka för?

KK-stiftelsens finansiering av forskningsprofilen uppgår till 30-40 miljoner kr (exkl OH-påslag) under sex till åtta år.

Hur görs ansökan?

De lärosäten som avser att inkomma med en ansökan ska anmäla detta till KK-stiftelsen genom en intresseanmälan. Intresseanmälan är en förutsättning för att senare kunna lämna en fullständig ansökan. Ansökan ska skrivas på engelska.

När ska ansökan ha inkommit?

Sista ansökningsdag är 22 januari 2018 kl. 15.00. Observera att en intresseanmälan ska skickas in senast 17 november 2017. Intresseanmälan är en förutsättning för att kunna inkomma med en ansökan.

Syftet med utlysningen?

Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera och utveckla sin verksamhet.
Programmets mål är att ett lärosäte på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utvecklar och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Detta innebär att forskningsprofilen förväntas fortleva även efter att profilstödet avslutats. Forskningsprofilen ska utgöra en väsentlig forskningsstyrka och grund för en komplett miljö. För långsiktig hållbarhet krävs att forskningsprofilen byggs och verkar i en balans med utbildningen, framförallt på avancerad nivå och forskarnivå.

Vill ni söka Forskningsprofiler?

Läs utlysningstexten för detaljerad information om hur ansökan ska utformas och logga sedan in i  ansöknings- och rapporteringsportalen för att  ansöka. Ni kan påbörja ansökan i god tid i portalen  och göra ändringar till dess att ni skickar in er ansökan.

Ansök här

Nedan finns aktuella ansökningsdokument. Dessa kan även hämtas i ansökningsportalen.

För mer information om KK-stiftelsens villkor för finansiering,  godkända kostnader och godkända näringslivspartners, klicka här.

Har du frågor? Kontakta oss som arbetar med programmet:

Stefan Östholm
Verksamhetschef och programansvarig för Forskningsprofiler
073-712 81 43 stefan.ostholm@kks.se

Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, Professionell licentiat, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

Läs mer om Forskningsprofiler

Här kan du läsa mer om programmet och inspireras av pågående projekt
Läs mer