Utlysningar: HÖG 17
​​​​​​​​Sammanfattning​ av utlysningen:

​​HÖG 17 

KK-stiftelsen är en forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor när den sker i samverkan med näringslivet. Målet är att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.

KK-stiftelsen kommer därför också att bedöma i vilken utsträckning projektförslagen bidrar till att bygga sådana kompletta miljöer. 

Syfte och mål

Syftet med programmet är att bidra till utveckling av nya forskningsområden med potential att skapa nya forskningsmiljöer eller att förnya befintliga forskningsmiljöer. Syftet är också att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. Programmet är också tänkt att fungera som ett steg till stiftelsens övriga forskningsprogram.

Målet är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning och att detta arbete ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv.

Tidplan och beslut

- Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 2017-06-08 kl.15.00.

- Formaliagranskning av samtliga ansökningar görs vid KK-stiftelsens kansli. Vd fattar beslut om eventuella avslag p.g.a. formaliafel.

- Internationell vetenskaplig expertis granskar ansökans vetenskapliga kvalitet under september och oktober.

- Den externa bedömargruppen avlämnar sin slutliga rekommendation till KK-stiftelsens vd i november.

- Beslut meddelas i november 2017.

- Projektstart tidigast 2018-01-01. Senaste starttidpunkt är 2018-05-01.

Ansökan

Ansökan görs på KK-stiftelsens webbplats www.kks.se.

I ansökan anges vem som ska vara projektledare. Projektledaren är operativt ansvarig för genomförandet av projektet. I ansökan anges också vem inom lärosätet som är projektägare. Projektägaren, som ska ha personal- och budgetansvar på en överordnad nivå, har övergripande ansvar för att det finns förutsättningar att genomföra projektet och för att genomförandet följs upp. Projektägare kan vara t.ex. en prefekt eller någon annan person som är lämplig enligt lärosätets organisation och ansvarsfördelning.

Projektledare, projektägare och rektor skriver under ansökan. Projektledarens signering innebär att denne är beredd att ta ansvar för beskrivet genomförande. Projektägare och rektor bekräftar genom sin signering att lärosätet tillstyrker projektet och ska medverka enligt projektbeskrivningen.

Ansökan bör skrivas på engelska för att möjliggöra internationell vetenskaplig granskning och bedömning av projektet.


Frågor 

Mats Waltré, programansvarig
mats.waltre@kks.se 073-712 81 58

Olle Vogel, programansvarig
olle.vogel@kks.se 073-712 81 52

Åsa Ödling, projektadministratör 
asa.odling@kks.se 073-712 81 45​

Senast uppdaterad den 10 mars 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön