Utlysningar: Professionell licentiat 17
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Att söka medel > Utlysningar > Professionell licentiat 17
​​​​​​​​Sammanfattning​ av utlysningen:

​​Professionell licentiat 17 

- företagsforskarskolor för specialister
  i näringslivet 

KK-stiftelsen är en forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor när den sker i samverkan med näringslivet. Målet är att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.

KK-stiftelsen kommer därför också att bedöma i vilken utsträckning projektförslagen bidrar till att bygga sådana kompletta miljöer.

Syfte och mål

Programmet syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens inom relevanta och väl definierade områden genom forskarutbildning som bedrivs i samproduktion. Därigenom bidrar satsningen till att långsiktigt stärka konkurrenskraften för näringslivet.

Programmet syftar också till att öka utbytet mellan akademi och näringsliv. Genom ökad personrörlighet och mer flexibla former för forskarutbildning stärks förutsättningarna för långsiktiga relationer och samarbeten mellan akademi och företag.

Målet med programmet är att utbilda specialister för näringslivet genom att ge yrkesverksamma möjlighet till fördjupning inom ett kunskapsområde i form av en tvåårig forskarutbildning till lic-examen.

Målet är också att lärosätet kan vidareutveckla och profilera forskarutbildning som bedrivs i samproduktion med näringslivet.


Tidplan och beslut

• Intresseanmälan ska lämnas till KK-stiftelsen senast 2017-05-23.
• För de lärosäten som inkommit med intresseanmälan anordnar KK-stiftelsen informationsmöte under juni 2017.
• Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast kl.15.00 2017-09-12.
• Formaliagranskning av samtliga ansökningar görs snarast därefter och KK-stiftelsens vd fattar eventuella beslut om avslag på grund av formaliafel senast 2017-10-01.
• Internationell expertis granskar ansökans vetenskapliga/konstnärliga kvalitet under oktober.
• Hearing kommer att hållas i månadsskiftet oktober-november 2017. Den externa bedömargruppen avlämnar därefter sin rekommendation till KK-stiftelsens vd.
• Beslut meddelas i december 2017. 

Ansökan

Ansökan görs på KK-stiftelsens webbplats: www.kks.se. 

I ansökan anges vem som ska vara projektledare. Projektledaren är operativt ansvarig för genomförandet av projektet. I ansökan anges också vem inom lärosätet som är projektägare. Projektägaren, som ska ha personal- och budgetansvar på en överordnad nivå, har övergripande ansvar för att det finns förutsättningar att genomföra projektet och för att genomförandet följs upp. Projektägare kan vara t.ex. en prefekt eller någon annan person som är lämplig enligt lärosätets organisation och ansvarsfördelning.  I detta fall kan rektor vara projektägare.

Projektledare, projektägare och rektor skriver under ansökan. Projektledarens signering innebär att denne är beredd att ta ansvar för beskrivet genomförande. Projektägare och rektor bekräftar genom sin signering att lärosätet tillstyrker projektet och ska medverka enligt projektbeskrivningen.

Ansökan bör skrivas på engelska för att möjliggöra internationell vetenskaplig/konstnärlig granskning och bedömning av projektet. 


Frågor 

Linda Assbring (f.d. Gustavsson), programansvarig
linda.assbring@kks.se​
linda.gustavsson@kks.se 073-712 81 17 

Åsa Ödling, programadministratör 
asa.odling@kks.se 073-712 81 45

Senast uppdaterad den 17 mars 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön