KK-stiftelsens kommentarer kring granskningsrapporten

Kerstin Eliasson, KK-stiftelsens styrelseordförande, kommenterar IVA:s och KVA:s granskningsrapport ”Dags för nästa steg? - en granskning av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling”.

KK-stiftelsen har med stort intresse tagit del av IVA:s och KVA:s granskningsrapport ”Dags för nästa steg? – en granskning av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling”, och vill tacka varmt för genomlysningen av vår verksamhet.

31 januari 2018:

Bidrar till landets konkurrenskraft

Det är glädjande med alla positiva omdömen, inte minst sammanfattningen i kapitlet Slutsatser och rekommendationer:

”Vi kan sammanfattningsvis konstatera att verksamheten drivs inom de ramar som stadgarna anger och att resultaten av stiftelsens satsningar haft stor positiv inverkan på högskolornas och de nya universitetens verksamhet likväl som att den främjar samverkan med näringslivet och därmed på sikt bidrar till landets konkurrenskraft.”

Granskarna lyfter i sin rapport fram den omvandling av verksamheten som skett, och konstaterar att stiftelsen är ”…en i stort sett effektiv organisation som i dag arbetar utifrån en tydlig ledningsstrategi”, att experter som intervjuats säger att stiftelsens utvärderingsprocess står sig mycket väl, att endast ansökningar med hög vetenskaplig kvalitet och hög industriell relevans beviljas, och att stiftelsen följer upp och utvärderar satsningarna:

”Vår bedömning vad gäller stiftelsens arbets- och stödformer och beslutprocessen för beviljande/avslag av ansökningarna är att det fungerar väl.”

Profilerade lärosäten och konkurrenskraftig forskning

Granskarna bekräftar därmed att KK-stiftelsens målmedvetna arbete att fokusera, strömlinjeforma och effektivisera verksamheten har gett resultat, samtidigt som de skriver att stiftelsen har bidragit till ”…mer profilerade lärosäten såväl som mer konkurrenskraftig forskning”, och att ”KK-stiftelsen kan med fog hävda att man bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft”.

I rapporten framför granskarna även en del åsikter och synpunkter kring verksamheten, som stiftelsen i sin ambition att ständigt utvecklas, naturligtvis kommer att diskutera vidare.

Bland annat anser man att stiftelsens näringslivsdefinition borde breddas, för att öppna upp möjligheterna för andra offentliga aktörer att bedriva samproduktion med högskolorna. Stiftelsen vill dock uppmärksamma granskarna på att detta inte är helt förenligt med stiftarens avsikt och skrivningarna i stadgarna. KK-stiftelsens uppdrag redan när den bildades 1994 var framför allt inriktat mot att skapa förbättrade villkor för de nya lärosätena och det svenska näringslivet runt om i landet, inte minst mot bakgrund av att kapitalet som erhölls (från de så kallade löntagarfonderna) genererats av medel från just näringslivet. Att stiftelsen utifrån sina stadgar dessutom skulle vara ställföreträdande huvudman för 16 av de svenska lärosätenas hela forskning, inklusive samverkan med offentligfinansierad verksamhet som kommuner, landsting och myndigheter, vore snarast omöjligt; det finns redan statliga basanslag och offentlig finansiering för denna typ av samverkan. Stiftelsen vill dock påpeka att offentliga organisationers medverkan i forskningsprojekten uppmuntras, även om stiftelsen inte kan motfinansiera dessa insatser.

Kompetenta bedömargrupper

Granskarna har i sin rapport synpunkter på skriftliga instruktioner till bedömare och sakkunniga. Möjligen föreligger en del sammanblandningar och misstolkningar, troligen på grund av att utlysningarna inte är sakinriktade. Stiftelsen har under åren etablerat ett mycket omfattande nätverk av sakkunniga forskare över hela världen som bistår med de vetenskapliga granskningarna av projektansökningarna. Dessutom finns mycket kompetenta externa bedömargrupper, vilka bedömer ansökningarna utifrån skrivna tydliga riktlinjer och kriterier.

Avslutningsvis vill stiftelsen än en gång tacka IVA och KVA för rapporten. Den har varit både intressant och glädjande att ta del av, inte minst när granskarna så tydligt uppmärksammat KK-stiftelsens stora betydelse för den positiva utveckling som de nya universiteten och högskolorna nu uppvisar. De har etablerat starka och ledande forskningsmiljöer, har en kraftigt förbättrad effektivitet i den vetenskapliga produktionen och hävdar sig väl relativt de etablerade universiteten, trots låga basanslag, samtidigt som de också haft en stor betydelse för näringslivets utveckling.

Kerstin Eliasson, styrelseordförande för KK-stiftelsen