KK-stiftelsens remissvar Styr- och resursutredningen

KK-stiftelsen fokuserar på tre huvudområden i sitt remissvar till Strut-utredningen:
Samverkan och samhällspåverkan; Det livslånga lärandet; samt Lärosätenas vision, strategiska ansvar, kvalitet och statliga medel

 

Samverkan och samhällspåverkan

– En viss del av de konkurrensutsatta medlen från finansiärer bör gå till projekt som genomförs i direkt samproduktion med företag, andra lärosäten och /eller offentlig sektor, där det är värdet av samproducenternas kunskaper, tid, utrustning och så vidare som motfinansieras av staten.
– Ta hänsyn till in-kindmedel och motsvarande vid resultatuppföljningar, inte enbart direkta externa pengar till lärosätena.
– Nyttiggörande och innovation bör få ett större utrymme vid fördelningen av forskningsfinansiärernas anslag.

Det livslånga lärandet

– Ge ekonomiska incitament till lärosätena för att de ska kunna erbjuda kurser som kopplar stark forskning med samhällets behov.
– Bygg in kompetensutveckling av yrkesverksamma i lärosätenas ordinarie uppdrag och utbud.

Lärosätenas vision, strategiska ansvar, kvalitet och statliga medel

– Lärosätena ska strategiskt prioritera vad som är relevant för dem och samhället, med ett fokus på att bygga starka forsknings-, utbildnings- och samverkansmiljöer.
– Ett samlat basanslag vore att föredra, i enlighet med KK-stiftelsens arbetssätt.
– Lärosätena bör fortsatt ansvara för högre utbildning, konkurrensutsatt forskning och samverkan med omgivande samhälle.
– Staten måste ge lärosätesledningarna tillräckliga mandat, så att de har möjlighet och förmåga att gynna visionsarbetet och strategisk utveckling av starka forskningsområden.
– Kvalitetsskillnaderna mellan lärosäten rimmar inte med dagens tilldelning av basanslag, och fortsätter att förändras över tid. Därför kan inte tilldelningen av basanslagen fördelas på historisk grund. KK-stiftelsen rekommenderar att staten inför relevanta och tydliga kriterier för en mer rättvis omfördelning av basresurserna. Denna kan ske succesivt och stämmas av mot kvaliteten.

Remissvar KK-stiftelsen U2019 00304 Hall Styr- och resursutredningen