Historik
Skip Navigation LinksKK-stiftelsen > Om oss > Historik

​Historik

I början av 1990-talet beslutade riksdagen att systemet med löntagarfonder skulle avskaffas. I stället bildades ett antal stiftelser med olika ändamål. Stiftelserna fick sammanlagt nästan 20 miljarder kronor från löntagarfonderna. Den dåvarande regeringen menade att kunskapsutveckling och förnyelse var centrala för Sveriges konkurrenskraft och framtid. Med den utgångspunkten formulerades KK-stiftelsens stadgar med fokus på tre särskilt viktiga områden: forskning vid de nystartade högskolorna och universiteten; samverkan mellan näringsliv och universitet, högskolor och forskningsinstitut; samt främjande av IT-användning. 

KK-stiftelsen bildades 1994, fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor och har nu satsat 9,1 miljarder kronor på fler än 2.500 projekt. KK-stiftelsens roll i kunskapssamhället har sedan starten skiljt sig från andra aktörers. Vi bildades för att hitta nya vägar mellan näringsliv och akademi, för att förkorta steget mellan forskningsresultat och tillväxt och att för att bygga upp forskning vid de nu 16 nya lärosätena, och numera även de sex så kallade specialhögskolorna. 

Uppdraget för KK-stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär, var och är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling på avancerad nivå vid dessa lärosäten, när den sker i samverkan med näringslivet. Förutom att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. Denna samproduktion vet vi leder till ny kunskap och kompetens, nya produkter och applikationer samt processförbättringar. Typer av satsningar är företagsforskarskolor och profiler, liksom medel till lärosätena för att kunna genomföra strategiska rekryteringar.

Verksamheten är idag indelad i sex olika verksamhetsområden:

Forska:
Finansierar forskningsprojekt i samproduktion mellan forskare och näringsliv som är kopplade till en tydlig frågeställning som går att lösa med begränsad tid och budget. 

Kompetensutveckla på avancerad nivå:
Utbildningsprogram, -moduler och -former som omsätter forskningsresultat till ny kompetens inom definierade tillämpningsområden för näringslivet. Tusentals företag har hittills medverkat och utvecklat nya produkter, nya tjänster och bättre produktionsmetoder. 

Förstärka forskargrupper:
Syftar till att stödja uppbyggnaden av forskningsmiljöer genom att bidra till strategiska anställningar och tillfällig kunskapsförstärkning. 

Forskarutbilda:
Finansiering av forskarskolor med målet att nya lärosäten etablerar sammanhållna forskarutbildningar, som stärker forskningsmiljöerna inom områden av relevans för näringslivet. Innebär oftast rejält kompetenslyft för en hel eller del av en bransch. I de flesta fall har den enskilda forskarstuderanden – industridoktoranden – sin anställning på ett företag. Stiftelsen stödjer även tvååriga forskarskolor för yrkesverksamma, som utbildar specialister (Professionell Licentiat). 

Bygga forskningsmiljöer:
Ger möjlighet till en långsiktig (6-8 år) uppbyggnad av strategiska, konkurrenskraftiga forskningsmiljöer inom ett väl avgränsat område, med hög vetenskaplig nivå och tydlig näringslivsrelevans. 

Utveckla forskningsintensivare lärosäten:
Fokuserar på en långsiktig förstärkning och vitalisering av lärosätena, där relevant och användbar kunskap hela tiden utvecklas. Profilering, kvalitet och samproduktion ska genomsyra lärosätets forskning och utbildning.

Nuvarande KK-miljöer finns vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet och Jönköping University. I kvalificering för KK-miljö finns Högskolan Väst.

 
 

 

 
Senast uppdaterad den 3 april 2017
Copyright KK-stiftelsen
Kontakta KK-stiftelsen
Telefon: Se medarbetarnas respektive mobilnummer här 
E-post: info@kks.se

Post- och besöksadress
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Postadress: Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
(via Kammarkollegiets reception plan 1)
Faktureringsadress: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 
FE 313, 838 80 Frösön