Avans

I programmet Avans ges lärosäten möjlighet att utveckla forskningsnära och näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

Så här bidrar Avans till utvecklingen av kompletta miljöer:

Genom avansprojekt utvecklas forskningsnära och näringslivsrelevanta utbildningsprogram som stärker och positionerar utbildningen för aktuell miljö. Detta medför också stärkta förutsättningar att nyrekrytera.

Om programmet

Avans avser utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. Det kan vara magister- eller mastersprogram eller utgöra nya inriktningar – om ett eller två år – i utbildningar med yrkesexamen såsom civilingenjörsutbildning. Det planerade programmet kan bygga på såväl nya som existerande kurser. Det sökta projektet kan följaktligen omfatta både nyutveckling och vidareutveckling av kurser, förutsatt att de sammantaget resulterar i ett påtagligt förnyat utbildningsprogram.

Syftet med programmet är att stärka dels den forskningsnära utbildningen vid nya universitet och högskolor, dels näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå. Programmet ska också bidra till att stärka och profilera lärosätena nationellt och internationellt inom utbildningsområdet.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Eftersom utvecklingen av kurserna görs i samverkan med företag får lärosätena en god inblick i näringslivets kunskapsbehov, vilket också kan ge underlag till att  se över annan utbildning vid lärosätet. Vidare visar erfarenheter att utbildningar på avancerad nivå med stark koppling till näringsliv och företag stärker förutsättningarna till internationell rekrytering av studenter. Programmet ger också förutsättningar för lärosäten och företag att utveckla relationer för en fördjupad samverkan inom forskning.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Företagens medverkan i Avans säkrar näringslivsrelevansen i utvecklade utbildningsprogram. Detta stärker förutsättningarna till en god kompetensförsörjning i näringslivet, vilket är en förutsättning för företagens utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. Generellt sätt gäller att anställda med en relevant högskoleutbildning om minst tre år ger ett väsentligt större bidrag till företagens produktivitet relativt de med kortare utbildning. Programmet ger också förutsättningar för företag och lärosäten att utveckla relationer för en fördjupad samverkan inom forskning.

Programmets utformning

Avans avser utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. Maximal projekttid är två år och KK-stiftelsens finansiering är maximerad till 2 mnkr. I ansökan ska ingå ett yttrande från lärosätets beslutande organ om en avsikt att utveckla det nya utbildningsprogrammet. Utöver aktuell forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet ska företag och eventuella branschorganisationer/ motsvarande medverka i utvecklingsarbetet för att säkra relevansen för näringslivet.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Sveriges högskolor och nya universitet, med examenstillstånd på lägst mastersnivå för aktuell ämnesinriktning, har möjlighet att söka medel.
  • Avans utlyses årligen på hösten.
  • Ansökan görs i portalen  Ansök & rapportera.
Olle Vogel
Programansvarig för Rekryteringar, HÖG, Expertkompetens, Avans och Sidus
073-712 81 52 olle.vogel@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Avans

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Beviljade medel:

9,5 miljoner till forskningsnära och näringslivsrelevanta masterutbildningar

KK-stiftelsen finansierar utveckling av topputbildningar på masternivå vid fyra lärosäten.
- Nu får lärosätena möjlighet att förnya sina utbildningar, vilket kommer att ge studenterna i högsta grad betydelsefulla och skarpa masterutbildningar kopplade till forskningsfronten, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.