Företagsforskarskolor

I programmet Företagsforskarskolor ges lärosäten möjlighet att bedriva forskarutbildning inom ett område där det finns vetenskapliga styrkor och utvecklingsmöjligheter för näringslivet. Programmet möjliggör uppbyggnad av starka och kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer vid lärosätena samtidigt som deltagande företag ges tillgång till egen forskningskompetens inom relevanta områden.

Så här bidrar Företagsforskarskolor till utvecklingen av kompletta miljöer:

Företagsforskarskolor ger möjlighet att utveckla och stärka lärosätets forskarutbildning som bedrivs i samverkan med näringslivet. Den samverkan som programmet möjliggör bidrar också till att stärka relationen mellan akademi och näringsliv, vilket kan ge positiva bidrag till såväl forsknings- som utbildningsverksamheten vid lärosätet samt till företagens verksamheter. Programdelen Professionell licentiat  innebär för näringslivet  en möjlighet att erbjuda specialister fördjupning inom ett kunskapsområde inom ramen för en kortare forskarutbildning, än en företagsforskarskola..

Om programmet

KK-stiftelsens program Företagsforskarsko­lor syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens genom forskarutbildning som bedrivs i sampro­duk­tion. Den enskilda forskarstuderande har, förutom en formell handledare vid lärosätet, alltid en mentor vid ett företag. I de flesta fall har den forskarstuderande sin an­ställning i företaget. Programmet syftar också till att ge lärosätet möjlighet att utveckla forskarutbildning som bidrar till att stärka forsknings- och utbildningsmiljön samt till profilering av lärosätet.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Företagsforskarskolor är en viktig insats för uppbyggnad och utveckling av den akademiska forsknings- och utbildningsverksamheten inom det aktuella forsknings­om­rådet. De möjliggör för forskningsmiljön att stärka sin position inom ämnesområdet, nationellt såväl som internationellt. De bidrar även till akademins kompetens­ut­veckling genom till exempel ökad insikt i och kunskap om industriella utmaningar.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Företagsforskarskolor är en viktig insats för näringslivets kompetensförsörjning. Genom att akademi och näringsliv gemen­samt definierar ett forskningsproblem ger Företagsforskarskolor tydliga resultat för deltagande företag, såsom nya eller vidare­utvecklade produkter eller processer. Företagsforskarskolor ger även värdefulla nätverk för näringslivet, såväl inom akademin som mellan delta­gan­de företag. Dessa nätverk har bland annat lett till nya kundkontakter, gemensamma pro­duktutvecklingsprojekt samt större branschgemensamma forskningsprojekt.

Programmets utformning

Omfattningen av en företagsforskarskola varierar mellan 6–20 forskarstuderande. Bidraget per doktorand uppgår till 1,8 mnkr för avlagd doktorsexamen, och 900 000 kr för avlagd licentiatexamen. Forskarskolan genomförs i samproduktion med näringslivet. Deltagande företag ska medverka aktivt och vara väl integrerade i forskarskolans genomförande. Näringslivet bidrar genom in-kind och/eller direkt finansiering med minst motsvarande belopp som KK-stiftelsen bidrar med. Företagens insatser kan till exempel utgöras av lönekostnader för de forskarstuderande, tid för mentor/handledare vid företaget eller bidrag till andra aktiviteter som bidrar till doktorandens eller forskarskolans utveckling. KK-stiftelsen för­ut­sätter att även lärosätet medfinansierar forskarskolan.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på forskarnivå inom avsett område kan söka medel.
  • Projektet ska samproduceras tillsammans med näringslivspartners och deras medverkan ska beskrivas i ansökan.
  • Programmet utlyses årligen, varje vår. Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.
Linda Assbring
Chef för programverksamheten och programansvarig för NU, Synergi och Företagsforskarskolor
073-712 81 17 linda.assbring@kks.se

 

Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

 

Se när du kan söka Företagsforskarskolor

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Beslut dec 2018:

37 miljoner till ny företagsforskarskola inom Life Science

Malmö universitet beviljas medel från KK-stiftelsen för att starta företagsforskarskolan ComBine. Åtta doktorander från näringslivet får från hösten chans att påbörja forskarstudier kring biofilm och biologiska gränsytor.
- En företagsforskarskola innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller del av en bransch, samhället gagnas av mer konkurrenskraftiga företag, och lärosätet kan stärka sin forskning inom relevanta områden, säger Ulf Hall, tf vd KK-stiftelsen.