Professionell licentiat

I programmet Professionell licentiat – företagsforskarskolor för specialister i näringslivet, ges lärosäten möjlighet att nå nyckelpersoner i näringslivet som vill forskarutbilda sig under en begränsad tid samtidigt som de finns kvar i sina respektive företag. Programmet möjliggör för lärosäten att utveckla näringslivsanpassade forskarutbildningsalternativ samt för deltagande företag att utveckla spetskompetens inom relevanta utvecklingsområden.

Så här bidrar Professionell licentiat till utvecklingen av kompletta miljöer:

Programmet Professionell licentiat ger lärosätena möjlighet att utveckla och stärka lärosätets forskarutbildning som bedrivs i samverkan med näringslivet. Den samverkan som programmet möjliggör bidrar också till att stärka relationen mellan akademi och näringsliv, vilket kan ge positiva bidrag till såväl forsknings- som utbildningsverksamheten vid lärosätet. För näringslivet är det en möjlighet att erbjuda specialister fördjupning inom ett kunskapsområde inom ramen för en tvåårig forskarutbildning.

Om programmet

KK-stiftelsens program Professionell licentiat ger Sveriges nya universitet och högskolor möjlighet att ansöka om finansiering av en forskarskola för tvåårig forskarutbildning för yrkesverksamma i näringslivet. Programmet syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens genom att ge yrkesverksamma möjlighet till fördjupning inom ett kunskapsområde. Programmet syftar också till att ge högskolor och nya universitet mer flexibla former för forskarutbildning. Målsättningen är att detta ska bidra till profilering av lärosätet samt till att utveckla forsknings- och utbildningsmiljön. Programmet riktar sig till verksamma nyckelpersoner i näringslivet. Den forskarstuderande har sin anställning i företaget och bör ha flera års arbetslivserfarenhet.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Programmet Professionell licentiat ses som en viktig insats för lärosätet att stärka sin position inom det för forskarskolan aktuella ämnesområdet, nationellt såväl som internationellt. Det kan även bidra till akademins kompetensutveckling inom området genom till exempel ökad insikt i och kunskap om industriella utmaningar. Genom forskarutbildning i samverkan med näringslivet kan forskningsmiljön vid lärosätet bli en tydlig och självklar samarbetspartner för näringslivet. Denna form av samverkan bidrar även till att viktiga nätverk skapas mellan akademi och näringsliv, vilket i sin tur kan resultera i ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan deltagande parter efter avslutad forskarskola.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Programmet ses också som en viktig insats för näringslivets kompetensförsörjning. Erfarenheter från forskarutbildning i samverkan visar tydligt att det inte är en generell kompetenshöjning utan i högsta grad en kompetensförsörjningsinsats som bygger kompetens där näringslivet har behov. Tack vare att akademi och näringsliv gemensamt definierar ett forskningsproblem ges möjligheten att få fram konkreta resultat för deltagande företag, såsom nya eller vidareutvecklade produkter eller processer. Forskarskolan möjliggör etablering av värdefulla nätverk för näringslivet. Utöver de viktiga kontakter som skapas med akademin så möjliggör forskarskolan också etablering av värdefulla relationer mellan deltagande företag. Erfarenheter visar att dessa nätverk bland annat kan leda nya affärskontakter, identifiering av gemensamma produktutvecklingsprojekt liksom större branschgemensamma forskningsprojekt.

Programmets utformning

Detta är en tvåårig företagsforskarskola som vänder sig till yrkesverksamma som vill utbilda sig till specialister inom näringslivet, och leder till en licentiatexamen.  Minst fyra forskarstuderande deltar i forskarskolan. KK-stiftelsen bidrar till finansieringen av forskarskolan med 900 000 kr per avlagd licentiatexamen. Studietiden för de forskarstuderande ska planeras till högst fyra år.  Näringslivets sammanlagda åtagande med in-kindinsatser och/eller direkt finansiering ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. Företagens insatser kan till exempel utgöras av lönekostnader för de forskarstuderande, tid för mentor/handledare vid företaget eller bidrag till andra aktiviteter som bidrar till doktorandens eller forskarskolans utveckling. KK-stiftelsen för­ut­sätter att även lärosätet medfinansierar forskarskolan.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på forskarnivå inom avsett område kan söka medel.
  • Projektet ska samproduceras tillsammans med näringslivspartners och deras medverkan ska beskrivas i ansökan.
  • Programmet utlyses årligen, varje vår.
  • Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.
Linda Assbring
Programansvarig för NU, Företagsforskarskolor och Professionell licentiat
073-712 81 17 linda.assbring@kks.se
Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, Professionell licentiat, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

Se när du kan söka Professionell licentiat

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Läs mer:

BTH har examinerat sin första licentiat

Johan Silvander från Ericsson är först ut att ta sin licentiatexamen i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska högskola (BTH) inom forskarskolan Professional Licentiate of Engineering School, en unik satsning från KK-stiftelsen.