Forskningsprofiler

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att vidareutveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde med god potential att bli internationellt framstående. Programmet utgör en möjlighet för lärosätet att etablera internationell slagkraft inom ett väl avgränsat område, och en möjlighet för deltagande företag att stärka och utveckla nya konkurrensfördelar.

Så här bidrar Forskningsprofiler till utvecklingen av kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer:

En Forskningsprofil utgör en väsentlig forskningsstyrka och grund för en komplett forsknings- och utbildnings miljö. För långsiktig hållbarhet krävs en balans mellan forskningsverksamhet och utbildning, framförallt på avancerad nivå och forskarnivå.  Dessutom behövs en väl avvägd sammansättning av seniora och juniora forskare. Den utvecklade styrkan och det långsiktiga samarbetet med näringslivet skapar förutsättning för ytterligare forskningsinitiativ och öppnar för att bedriva avancerad kompetensutveckling samt att positionera ett lärosäte internationellt.

Om programmet

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med näringslivspartners utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat forskningsområde. En finansiering av forskningsprofil ska vara ett nav för en samproducerande forskningsmiljös fortsatta strategiska utveckling. Forskningsprofiler är ett strategiskt program som riktar sig till lärosätets ledning. En viktig utgångspunkt för programmet är att ansökan föregåtts av en intern process där lärosätets ledning aktivt har prioriterat och valt ut ett avgränsat strategiskt forskningsområde. Den aktuella miljön förutsätts haft tidigare och pågående finansiering från KK-stiftelsen såväl som från andra forskningsfinansiärer.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Programmet Forskningsprofiler ger möjlighet till långsiktighet med längre planeringshorisont och finansieringsbas. Programmet är också startpunkten för en ambitiös resa där forskargruppen förutsätts publicera mer, samproducera mer, attrahera mer externa medel och växa inom den profilerade forskningsinriktningen, samt i dess koppling till utbildningen inom området.
Programmet stimulerar i sin kravbild till en rad åtgärder vid lärosätet som tillsammans stärker och utvecklar det profilerade forskningsområdet:

  1. Lärosätet måste som ett resultat av programmet ta tydlig ställning gällande att peka ut, profilera och ekonomiskt prioritera ett utpekat forskningsområde.
  2. Lärosätet måste göra en trovärdig analys av styrkor och svagheter, inte minst det profilerade forskningsområdets relation till andra forskargrupper i Sverige och världen.
  3. Den vetenskapliga planen måste ställas i relation till nuvarande personalkonstituering och därefter måste en långsiktig rekryterings- och karriärplanering göras.
  4. Det måste finnas en tydlig ledningsstruktur för forskningsprofilen där både akademin och näringslivspartners har tydliga roller.
  5. Forskningsprofilen måste vara tydligt förankrad i lärosätets fortsatta utveckling och profilering genom exempelvis planering av hur forskningsprofilen är till gagn för, och utvecklar delar, av utbildningsutbudet.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Forskningsprofilprogrammet förutsätter genom sin längd och krav på medfinansiering,ett gott och redan etablerat samarbete med flertalet av de näringslivspartners som ingår i satsningen. Detta skapar förutsättningar för fördjupade relationer mellan lärosäte-näringsliv, och intressanta nya samarbeten mellan de företag som tillsammans ingår i forskningsprofilen.  Möjligheten att forma en styrgrupp med medlemmar från lärosätet och näringslivet skapar möjligheter att koordinera sina respektive strategier och framtidsplaner, för att i så hög utsträckning som möjligt skapa mervärden och utveckla relationerna och samproduktionen vidare. Långsiktigheten i programmet gör också att gemensamma forskningsresultat hinner omsättas och implementeras i företagens egen verksamhet. I flera tidigare finansierade forskningsprofiler har samproduktionen mellan akademi och näringsliv inneburit att de ingående företagen tagit avgörande kliv i sin utveckling som ett direkt resultat av forskningsprofilen.

Programmets utformning

KK-stiftelsens stöd till en forskningsprofil varar över 6-8 år och stödet omfattar 30-40 miljoner kr. Näringslivet ska medfinansiera med minst lika mycket. Alla medel från KK-stiftelsen ska användas till forskning med en klar majoritet av senior forskartid.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.  KK-stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla områden.
  • Programmet utlyses årligen, varje höst.
  • Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.
Mattias Jarl
Programansvarig för Forskningsprofiler och KK-miljöer
073-712 81 30 mattias.jarl@kks.se

 

Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor och HÖG
073-712 81 45 asa.odling@kks.se

 

Se när du kan söka Forskningsprofil

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer