Prospekt

I programmet Prospekt får nydisputerade möjligheten att driva ett eget avgränsat forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Programmet möjliggör såväl meritering tidigt i karriären som utvecklingsmöjligheter för deltagande företag.

Så här bidrar Prospekt till utvecklingen av kompletta miljöer:

I byggandet av en forsknings- och utbildningsmiljö ska Prospekt ses som en möjlighet för lärosätet att rekrytera unga lovande forskare också från andra lärosäten. Medel kan även sökas för nydisputerade som har sin nuvarande anställning i näringslivet. KK-stiftelsen uppmuntrar sådan mobilitet som bidrar till förnyelse och långsiktig utveckling för forsknings- och utbildningsmiljöer.

Om programmet

Prospekt  är en möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att knyta till sig nydisputerade. Historiskt har drygt hälften av de beviljade projekten haft projektledare som disputerat vid annat lärosäte än det där projektet ska bedrivas. KK-stiftelsen ser stora fördelar med att forskare på ett tidigt stadium i sin karriär får möjlighet att driva egna forskningsprojekt och bygga relationer med företag i syfte att stanna kvar i forsknings- och utbildningsmiljön.

Målet är att stärka den nydisputerade i utvecklingen mot att bli en självständig forskare och forskningsledare samt att bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

I uppföljningen av programmet har vi sett att nästan  alla projektledare arbetar kvar i miljön också efter projektets slut, någon som KK-stiftelsen ser positivt på. Vi får också bekräftat vikten av att få leda och driva ett eget forskningsprojekt för att utvecklas till en självständig och framgångsrik forskare. Meritering genom publicering är en självklar del av måluppfyllelsen. Projekten bidrar också till att sökande etablerar nära relationer med företag, vilket stärker möjligheterna för fortsatt finansiering. Ofta ser vi att projektledaren mot slutet av projektet går in som biträdande handledare för en doktorand och på så vis ytterligare stärker sina meriter. Flera projektledare har efter avslutat Prospekt-projekt sökt medel via andra av KK-stiftelsens programformer, främst HÖG.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Genomförda projekt har lett till goda resultat för medverkande företag, dels genom direkt användbar kunskap som kan implementeras i processer eller produkter men också i relation till en mer långsiktig utveckling i form av kunskapsuppbyggnad, utvidgat kontaktnät och kompetensutveckling.

Prospekt främjar mobilitet
I stort sett samtliga unga forskare som beviljats medel genom KK-stiftelsens program Prospekt har stannat kvar i forskningsmiljön efter avslutat projekt, enligt en analys av samtliga beviljade Prospekt-projekt sedan starten 2010. Majoriteten av dessa forskare är inflyttade från ett annat lärosäte.

Programmets utformning

Projekten ska utgå från en väl definierad och avgränsad forskningsfråga och löper under 1-2 år.  Projektledaren får ha varit akademiskt aktiv högst tre år efter disputation (anställning inom näringslivet, föräldraledighet och dylikt räknas bort). Sökta medel från KK-stiftelsen får uppgå till maximalt 2 mnkr.  Projektet bedrivs i samproduktion med näringslivet. Oftast bidrar företagen med arbetsinsatser i form av expertis inom sina specialistområden, men också med material, tester och experiment. Näringslivets bidrag i projektet ska motsvara KK-stiftelsens. Därutöver ska även lärosätet bidra med t.ex. referensgrupp som stöd för den nydisputerade forskaren. KK-stiftelsens medel ska i huvudsak användas för att finansiera lönemedel för den nydisputerade.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan ansöka. Projektledare ska vara en forskare som sedan disputation varit akademiskt aktiv i högst tre år och denne ska anställas vid något av de lärosätena som ingår i KK-stiftelsens målgrupp. Projektledaren kan ha sin nuvarande anställning vid ett annat lärosäte eller t.ex. i näringslivet.
  • Projektet ska samproduceras tillsammans med en eller flera näringslivspartners och deras medverkan ska beskrivas i ansökan.
  • Programmet utlyses årligen på våren. Ansökan görs i portalen  Ansök & rapportera.
Mattias Jarl
Programansvarig för Prospekt och KK-miljöer
073-712 81 30 mattias.jarl@kks.se

 

Åsa Ödling
Programadministratör för Prospekt, Rekryteringar, Forskningsprofiler, Företagsforskarskolor, HÖG och Sidus
073-712 81 45 asa.odling@kks.se
Nya beviljade projekt dec -19:

Totalt 10 miljoner kronor till nydisputerade forskares karriärutveckling

KK-stiftelsen beviljar 10 miljoner kronor till en ny generation forskare vid Örebro universitet, Malmö universitet och Högskolan Väst.
- Projekten möjliggör för nydisputerade att utvecklas till självständiga forskare, säger Mattias Jarl, programansvarig på KK-stiftelsen.

Se när du kan söka Prospekt

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer här