Synergi

I programmet Synergi ges lärosätet möjlighet att söka stöd för ett projekt där flera delprojekt tillsammans adresserar en kärnfråga, för att koncentrera forskningen inom en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning.

Så här bidrar Synergi till utvecklingen av kompletta miljöer:

Synergi ger miljöer vid lärosäten och deras partners i näringslivet chansen att adressera en viktig kärnfråga via genomförande av olika delprojekt. Programmet möjliggör såväl vetenskaplig meritering som utveckling för deltagande forskningsmiljöer. Då programmet definieras av en näringslivsrelevant frågeställning bidrar det också till fördjupade relationer till flera företag.

Med Synergi ges ett lärosäte en ökad möjlighet att profilera forskningen genom att utveckla forskningskompetens som svarar mot behovsmotiverade, mångfacetterade och mångdisciplinära frågeställningar. Med Synergi får lärosätet också bättre möjligheter att erhålla specialiserade examenstillstånd.

Om programmet

Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktning av forskningen utifrån en definierad kärnfråga. Programmets mål är att lärosäten på ett systematiskt sätt koncentrerar forskningen inom en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning – kärnfrågan. För att möjliggöra detta ska flera delprojekt, vilka kompletterar varandra, tillsammans besvara på en komplexare frågeställning. Synergiprojekten ska göra det möjligt för ett lärosäte att utveckla  en bas för fortsatt profilering.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Forskningsprojekt som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv leder till vetenskapliga resultat. Detta manifesteras både i publikationer och karriärutveckling liksom i ökad chans till breddad finansiering. När företag tas in som en part i forskningen föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten skapas. Synergiprojekt ger genom sin utformning unika förutsättningar till detta, att fler forskare och företag kan knytas till gruppen och till förnyade forskningsinriktningar. Med Synergi ges ett lärosäte en ökad möjlighet att profilera forskningen genom att utveckla forskningskompetens som svarar mot både behovsmotiverade, mångfacetterade och mångdisciplinära frågeställningar. Forskning som sker i samproduktion tenderar att knyta forskningen närmare utbildningen. Långsiktigt så blir forskningen ett hjälpmedel för lärosäten att få examenstillstånd.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Några exempel på varför företag väljer att medverka i forskningsprojekt i samproduktion är företagens behov av kunskap, kompetenshöjning, effektivare verktyg, behov av externa idéer eller möjligheten att vara först med en unik teknik. Företagen framhåller att samproduktionen med lärosätet ofta har varit en del i utvecklingen av deras verksamhet; i form av en ny produkt, ny metod, högre effektivitet, nya processer, eller en breddning av företagens marknad. Internationella studier visar på vikten av kontinuitet i forsknings- och utvecklingssamarbete. Dessa studier lyfter fram att företag som är uthålliga i forskningssamarbete med akademin har högre produktivitet, tillväxt, försäljning och export per anställd, jämfört med dem som inte har samarbete eller som bara haft det vid något tillfälle. Speciellt för Synergi är att företagen som deltar får möjlighet till nya kontakter och ett bredare nätverk dels med forskare vid lärosätet, och dels, men inte minst, med andra företag.

Programmets utformning

Projektet ska bedrivas vid något av Sveriges nya universitet eller högskolorna. 6–12 mnkr kan sökas från KK-stiftelsen och projektet får genomföras under 3–4 år. Näringslivets sammanlagda åtagande med in-kindinsatser och/eller direkt finansiering ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. KK-stiftelsen förutsätter att även lärosätet medfinansierar Synergiprojekt.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.
  • Programmet utlyses årligen på hösten.
  • Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.

Här kan du läsa om ett exempel på projekt i Synergiprogrammet:

Att återskapa förorten, Södertörns högskola

Yvonne Fors
Programansvarig för Synergi
073-712 81 58 yvonne.fors@kks.se

 

Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör för KK-miljöer, Synergi, NU, Expertkompetens och Avans
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

 

Se när du kan söka Synergi

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Läs mer:

Synergi 14 – seminarium för erfarenhetsutbyte

Programmet Synergi lanserades första gången 2014. I november 2017 samlade KK-stiftelsen projektledarna från de första Synergiprojekten, för ett erfarenhetsutbyte.