Bedömningsprocessen

Här beskrivs övergripande bedömnings- och beslutsprocessen för en ansökan som inkommit till KK-stiftelsen. Processen kan skilja sig åt mellan våra olika program. Den programspecifika bedömnings- och beslutsprocessen samt tidplan hittar du i respektive programs utlysningstext.

Formaliagranskning

Inkomna ansökningar formaliagranskas av KK-stiftelsens kansli för att säkerställa att de uppfyller programmets formella krav. Om ansökan inte uppfyller de formella kraven kan stiftelsens vd fatta beslut om att avslå ansökan på grund av formaliaskäl.

Ansökningar som uppfyller de formella kraven går vidare till en programspecifik bedömningsprocess.

Internationella sakkunniga (peers)

Inom en del program* granskas ansökningarna av internationella ämnessakkunniga (peer-review). De sakkunniga granskarna rekryteras utifrån sin kompetens inom det specifika projektets ämnesområde och gör en bedömning av projektets vetenskapliga/konstnärliga kvalitet utifrån kriterier och riktlinjer från KK-stiftelsen.

*Ansökningarna granskas av internationella ämnessakkunniga inom programmen Företagsforskarskolor, Forskningsprofiler, HÖG, Prospekt och Synergi.

Externa bedömargrupper och bedömningsmöten

Efter formaliagranskningen granskas ansökningarna av stiftelsens externa bedömargrupper. Varje program har en egen bedömargrupp som utses efter varje utlysningsomgång.

Bedömargrupperna består av personer från akademi och näringsliv (samt eventuellt andra relevanta aktörer). Bedömarna utses utifrån sin professionella kompetens och erfarenhet, samt eventuella kriterier som är särskilt relevanta för det aktuella programmet.

Bedömarna läser tilldelade ansökningar och gör utifrån det samlade ansökningsunderlaget (inklusive kommentarer från sakkunniga granskare inom vissa program) en individuell, skriftlig bedömning för varje ansökan som de ålagts att bedöma. En sammantagen bedömning av ansökningarna görs under ett gemensamt bedömarmöte. Inom vissa program genomför bedömargruppen även intervjuer (hearing) med de sökande. Den slutgiltiga bedömningen av ansökningarna ligger till grund för rekommendation om beviljning eller avslag av ansökan.

Hearing

I anslutning till bedömargruppens möte genomförs inom ett par av stiftelsens program en hearing (intervju) med nyckelpersoner i projektet. I respektive programs utlysningstext framgår det om hearing är en del av bedömningsprocessen. Syftet med hearingen är att bedömargruppen ges tillfälle att ställa kompletterande frågor kring oklarheter utifrån ansökan och utgör en del av det samlade bedömningsunderlaget.

Bedömningskriterier

Alla projektansökningar som inkommer till KK-stiftelsen bedöms utifrån fyra övergripande huvudkriterier:

  • Starka forsknings- och utbildningsmiljöer 
  • Vetenskaplig kvalitet 
  • Nytta för näringslivet 
  • Genomförande 

Dessa kriterier operationaliseras genom ett antal programspecifika bedömningsfrågor som finns angivna i respektive utlysningstext.

För att en ansökan ska beviljas måste en god nivå uppnås inom samtliga fyra kriterier.

Beslut

Med hjälp av bedömargruppens rekommendation om beviljande eller avslag fattas beslut om finansiering av projekt, av stiftelsens vd eller styrelse, beroende på program.

I respektive programs utlysningstext finns specifik information om beslutsprocessen och om när meddelande om beslut kan förväntas. Beslutet delges i ansökningsportalen SBS Manager och den sökande blir även meddelad om beslutet via e-post.

Avtal

När ett projekt har beviljats upprättas ett avtal mellan KK-stiftelsen och huvudsökande lärosäte.

Avtalet signeras digitalt av KK-stiftelsens vd samt projektledare, projektägare och rektor i ansöknings- och rapporteringsportalen SBS Manager.