Expert- och bedömargrupper

Inskickade ansökningar bedöms av externa expert- eller bedömargrupper som utses av KK-stiftelsen. Grupperna tillsätts med ambitionen att få en god sammansättning av den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för kvalificerade bedömningar inom stiftelsens verksamhetsområde samt i förekommande fall specifika kriterier relevanta för ett aktuellt program. Här kan du läsa mer om bedömarnas arbete.

Externa bedömargrupper

Alla ansökningar som inkommer till KK-stiftelsen och uppfyller programmets formella krav granskas av externa bedömargrupper. Varje program har en egen bedömargrupp som utses efter varje utlysningsomgång.

Bedömargrupperna består av personer från akademi och näringsliv (samt eventuellt andra relevanta aktörer). Bedömarna utses utifrån sin professionella kompetens och erfarenhet, samt eventuella kriterier som är särskilt relevanta för det aktuella programmet.

Bedömningskriterier

Alla projektansökningar som inkommer till KK-stiftelsen bedöms utifrån fyra övergripande huvudkriterier:

  • Starka forsknings- och utbildningsmiljöer
  • Vetenskaplig kvalitet
  • Nytta för näringslivet
  • Genomförande

Dessa kriterier operationaliseras genom ett antal programspecifika bedömningsfrågor som finns angivna i respektive utlysningstext.

För att en ansökan ska beviljas måste en god nivå uppnås inom samtliga fyra kriterier.

Bedömningsarbetet

Programmets bedömare tilldelas ett antal ansökningar att läsa och bedöma. Varje bedömare gör en skriftlig, individuell bedömning av det samlade ansökningsunderlaget (inklusive kommentarer från sakkunniga granskare inom vissa program) för de ansökningar de ålagts att bedöma.

Bedömningarna görs utifrån de övergripande huvudkriterierna och tillhörande programspecifika bedömningsfrågor. För varje huvudkriterium ges en skriftlig motivering samt ett poäng (1 till 4). De individuella bedömningarna lämnas genom stiftelsens ansöknings- och rapporteringsportal SBS Manager och betraktas som arbetsunderlag. Materialet är därför inte allmän handling. De individuella bedömningarna används som diskussionsunderlag vid ett efterföljande gemensamt bedömarmöte.

Inom vissa program genomförs även en så kallade hearing (intervju) där bedömarna ges möjlighet att ställa kompletterande frågor till nyckelpersoner i projektet.

Utifrån det samlade underlaget lämnar bedömargruppen därefter ett gemensamt beslut om rekommendation om beviljning eller avslag av ansökningarna. Med hjälp av bedömargruppens rekommendationer fattas beslut om finansiering av stiftelsens vd eller styrelse, beroende på programform.

Arvode

KK-stiftelsens bedömare får ersättning för sitt arbete med bedömningarna. Ersättningen är uppdelad i ett läsarvode, som utgår per läst och bedömd ansökan, samt ett mötesarvode. Läsarvodet skiljer sig åt mellan programmen.

Bedömare ersätt även för eventuella resor och logi i samband med bedömarmöten.

För bedömare