Öppen tillgång till forskningsresultat (Open access)

KK-stiftelsen verkar för att forskningsresultat ska bli öppet tillgängliga. Stiftelsen följer utvecklingen av arbetet för öppen tillgång och ansluter sig till de övergripande principer och riktlinjer inom området som tillämpas av t.ex. Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket.

I alla projekt med finansiering från stiftelsen kan lärosätena få ersättning för kostnader för vetenskaplig publicering med öppen tillgång. Kostnaderna inkluderas i projektbudget och i ekonomisk slutrapport från projekten.

För projekt som avtalas efter den 1 april 2022 kommer Stiftelsen endast att finansiera publicering med öppen tillgång. Kravet på öppen tillgång kommer att gälla vetenskaplig publicering i tidskrifter och konferensrapporter. Stiftelsen godkänner både publicering i tidskrifter som enbart publicerar med öppen tillgång och publicering i s.k. hybridtidskrifter som erbjuder öppen tillgång mot avgift. Monografier och bokkapitel behöver ännu inte publiceras med öppen tillgång.

Projekt avtalade före den 1 april 2022 kommer enligt gällande avtal att även kunna få finansiering från stiftelsen för publicering som inte sker med öppen tillgång. Stiftelsens förhoppning är att publiceringen inom dessa projekt ändå i hög utsträckning kommer att ske med öppen tillgång.

Lärosätenas rapportering av projekt ska omfatta all vetenskaplig publicering från projekten. Vilka publikationer som omfattas av öppen tillgång ska framgå. Mall för denna rapportering finns på stiftelsens hemsida.