Återrapportering

Alla projekt som beviljats finansiering av KK-stiftelsens ska återrapporteras enligt avtalad rapportplan i det signerade avtalet. Här kan du läsa om de olika rapporttyperna och övergripande om vad de förväntas innehålla.

Rapportering av projekt

Alla projekt som beviljats finansiering ska, både resultatmässigt och ekonomiskt, återrapporteras av projektledaren i ansökningssystemet SBS Manager. Vilken rapportering som gäller för respektive program framgår av det signerade avtalet som är knutet till projektet. Där framgår även rapporteringsdatum.

Information om vad som efterfrågas i respektive programs rapportering finns i projektets rapporteringsformulär i ansökningssystemet, samt i vissa fall i programmets utlysningstext. Inom vissa program ska speciella mallar fyllas i och bifogas rapporten.

Rapporterna granskas och godkänns av programansvarig handläggare vid KK-stiftelsen. Ibland kan kompletterande eller förtydligande information begäras innan rapporten kan godkännas.

Vid frågor om projektrapportering – kontakta programansvarig handläggare vid stiftelsen.

Delrapporter

Inom de flesta av stiftelsens program ska en delrapport/halvtidsrapport för projektet lämnas in. I rapporten beskrivs övergripande hur projektet framskrider. Större förändringar och avvikelser från till exempel projektplan, tidplan eller avseende budget och personal, ska beskrivas och motiveras. I delrapporten efterfrågas också en rapportering av det ekonomiska utfallet.

Slutrapporter

Alla projekt som finansieras av KK-stiftelsen ska slutrapporteras efter projektets slut. I slutrapporten beskrivs bland annat projektets resultat, ekonomiska utfall, avvikelser från projektplanen, samproduktion med näringslivet och hur projektet har bidragit till forsknings- och utbildningsmiljöns utveckling.

Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter projektets slut.