KK-stiftelsens integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, org.nr 802400-4213 (KK-stiftelsen) behandlar personuppgifter som inkommer i samband med ansökningar om projektmedel, beredning och uppföljning av projektärenden, bemanning av expert- och bedömargrupper, rekryteringar av medarbetare och allt som hör därtill, upprättande av leverantörsavtal och i anslutning till evenemang och besök, samt vid anbud i samband med upphandling och vid allmänna förfrågningar och i statistiksammanställningar, rapporter och årsredovisning.

Personuppgifterna används för att kunna bearbeta projektansökningar och utföra bedömningar, besluta om medelstilldelning och skriva avtal med lärosäten för finansiering av projekt och följa upp dessa under och efter projekttiden. Vissa personuppgifter används för projektredovisningsändamål samt för att stiftelsen ska kunna följa de lagregler som stiftelsen omfattas av. Vi gör det med stöd av samtycke, avtal och rättslig förpliktelse.

KK-stiftelsen inhämtar personuppgifter via registrering av användarkonto i ansöknings- och rapporteringsportalen, intresseanmälan till nyhetsbrev samt inlämnande av projektansökningar och uppföljningsrapportering.

Behandling av personuppgifter i stiftelsens verksamhet sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi skyddar dina uppgifter mot obehörig åtkomst.

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder.

KK-stiftelsen sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Detta innebär oftast att dina uppgifter sparas till dess att (i) stipulerad tid i form av krav i lag på bevarande av uppgifterna passerats, (ii) de rättsliga skyldigheterna är fullgjorda avseende till exempel bokföring och (iii) tillämpliga preskriptionstider för att göra gällande, försvara och utöva rättsliga anspråk passerats.

Den registrerade har rätt att begära ett utdrag för att kontrollera vilka personuppgifter stiftelsen behandlar kostnadsfritt en gång per år och att registrerade uppgifter är korrekta. Felaktiga personuppgifter ska korrigeras eller kompletteras. Under vissa förutsättningar kan personuppgifter raderas. Registrerad person har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

För att göra en begäran, vänligen kontakta oss:

dataskydd@kks.se
KK-stiftelsen
Birger Jarlsgatan 16
114 34 Stockholm