KK-stiftelsen tecknar ramavtal med kapitalförvaltare

KK-stiftelsen har tecknat avtal om extern förvaltning av sitt kapital. Kapitalet kommer att förvaltas inom tre olika områden: det svenska, globala och absolutavkastande mandatet.

För drygt ett år sedan fattade KK-stiftelsens styrelse beslut om att kapitalförvaltningen i egen regi skulle upphöra.

– Med en ökad komplexitet, negativa räntor, politisk oro, och ökad risk i aktieplaceringar, har kapitalförvaltningen förändrats till sin karaktär, säger Björn Sundell, vice ordförande i styrelsen och ledamot i stiftelsens kapitalutskott. Även om vårt kapital är stort, är det inte tillräckligt för att vi ska kunna bära den organisation som krävs för att klara detta själva med fullödig kompetens.

Därför påbörjade KK-stiftelsen under året en offentlig upphandling av olika förvaltare. Bedömningskriterierna har bland annat handlat om förvaltarnas kompetens, erfarenhet och placeringsskicklighet. Upphandlingen har varit uppdelad i tre olika delar:

  • Svenska mandatet, som ska förvalta medel på den svenska marknaden, såsom aktier och räntebärande instrument av mycket hög kreditkvalitet.
  • Globala mandatet, som ska förvalta medel på de globala marknaderna, såsom aktier och räntebärande instrument med kreditrisk.
  • Absolutavkastande mandatet, som ska förvalta medel i hedgefonder och andra typer av absolutavkastande strategier.

Efter upphandlingsprocessen, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), har KK-stiftelsen valt upp till tre förvaltare per mandat. Stiftelsens totala kapital är cirka 9 miljarder kronor, men fördelningen mellan mandaten är inte stipulerat i avtalen, eftersom stiftelsen vill ha en så flexibel lösning som möjligt. Ramavtalen som börjar gälla från och med den 1 januari 2018, har tecknats med följande:

  • Svenska mandatet: Cliens Kapitalförvaltning AB och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
  • Globala mandatet: Mercer Global Investments Europe Limited
  • Absolutavkastande mandatet: Aberdeen Asset Managers Limited, Lyxor Asset Management S.A.S. och Candriam Luxembourg

– Med upphandlingen får vi nu tillgång till en bredare extern expertis, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. Vi har också kunnat ställa krav på lägre risk och även pressat priset på förvaltningskostnaderna, men med en fortsatt hög transparens för stiftelsen. När det gäller avkastningen på kapitalet är det också viktigt att KK-stiftelsen kan vara en stabil och långsiktig finansiär för högskolorna och de nya universiteten.