”Ett ökat ansvar kräver ytterligare medel”

KK-stiftelsen ställer sig bakom regeringens förslag om att främja den akademiska friheten och att tydliggöra högskolornas ansvar för det livslånga lärandet. I sitt remissvar poängterar man samtidigt att lärosätena behöver få mer resurser om förslagen ska göra verklig nytta.

(31 augusti 2020)

KK-stiftelsen ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i högskolelagen som syftar till att främja och värna den akademiska friheten.

– Även om det framgår redan i nuvarande skrivning av högskolelagen är det bra att lyfta den akademiska friheten till en principiell nivå, för att tydligare markera akademins självständighet i sin vetenskapliga och konstnärliga verksamhet, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Eva Schelin
Eva Schelin, vd KK-stiftelsen

KK-stiftelsen lyfter i sitt remissvar fram vikten av att framför allt mindre lärosäten, fortsatt ska ha möjlighet att självständigt välja inriktning utifrån vad som är relevant för dem och ge dem frihet att strategiskt bygga och utveckla kompletta, profilerade och konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer.

Tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

KK-stiftelsen ställer sig också delarna i förslaget som handlar om att högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande. Med denna ändring kommer lärosätenas ansvar för yrkesverksammas fort- och vidareutbildning att tydliggöras.

– Framtidens arbetsmarknad med ökad digitalisering, ökad internationalisering, snabbare kunskapsutveckling i världen och arbetskraft som arbetar allt högre upp i åldrarna kommer att ställa större krav på kompetensutveckling under arbetslivets gång för vidareutbildning och karriärväxling, säger Eva Schelin.

En växande utbildningsverksamhet för lärosätena gällande det livslånga lärandet kommer, enligt KK-stiftelsen också att kräva ytterligare medel. De föreslagna ändringarna i högskolelagen behöver snabbt komma till beslut och ambitionen säkerställas genom att lärosäten ges resurser för att ta detta viktiga ansvar.

Ta del av KK-stiftelsens remissvar i sin helhet här. KK-stiftelsen remissvar Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten  och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet