Försvarshögskolans forskningsprojekt ska stärka Sverige i kris

Försvarshögskolan får 14 miljoner av KK-stiftelsen för ett forskningsprojekt som syftar till att stärka Sverige i händelse av krig eller kris.
– Coronapandemin har visat hur sårbara våra försörjningskedjor är. Jag hoppas att projektet ska leda till att Sverige står bättre rustat om krisen slår till igen, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

(29 juni 2020)

KK-stiftelsen beviljar nu Försvarshögskolan finansiering inom ramen för programmet Synergi som syftar till att knyta ihop delprojekt som adresserar en och samma kärnfråga. Med start i november och fyra år framåt kommer Försvarshögskolan undersöka hur försvarsindustrin och försvaret kan arbeta tillsammans för att stärka industrins globala konkurrenskraft i fredstid och samtidigt säkerställa kapaciteten i försvarets försörjningskedjor i tider av kris eller krig.

Forskningsprojektet rymmer tre delområden:

  • Relationen mellan försvarsindustrin och försvarsmakten
  • Optimeringen av försörjningskedjor och hur dessa kan förändras beroende på fredstid eller krig
  • Lagar och regelverks möjligheter och hinder för att snabbt kunna agera i händelse av kris

– Projektet kommer att stärka industrins konkurrenskraft. Företagen får möjlighet att identifiera nya processer som gör dem bättre som leverantörer både i Sverige men även internationellt. Det kommer att leda till en större förståelse för framtida kunders krav på snabba leveranser och hur man snabbt ställer om produktionen i händelse av kris, säger Per Skoglund, överstelöjtnant och doktor på Försvarshögskolan och projektledare för programmet.

Från försvarsindustrin deltar Saab, BAE Systems Bofors, BAE Systems Hägglunds och Nammo Sweden i projektet. Per Skoglund ser också att programmet kommer att utveckla forskarmiljön på Försvarshögskolan positivt.

–  Det har en jättestor betydelse för oss. Nu får vi möjlighet att bygga upp Supply Chain management-området igen. Samtidigt ger det oss en fast relation med de fyra största bolagen inom industrin vilket är mycket värdefullt, säger Per Skoglund.

Linda Assbring är chef för programverksamheten på KK-stiftelsen.

– Det är väldigt roligt att Försvarshögskolan har beviljats detta Synergi-projekt. Projektet berör frågan om materialförsörjning för försvarsmakten och levererande företags förmåga och affärsmässighet, i såväl fredstid som i kris- och krigstid. Försvarshögskolan har pekat ut logistik och Supply Chain Management som viktiga områden, och detta projekt ligger helt i linje med den nya strategin och kan förväntas bidra till en stärkt miljö på lärosätet, säger Linda Assbring.