Förväntningar på ökad samverkan inför forskningsproppen

Tydligare samverkan mellan näringsliv och lärosäten med fokus på samhällsnytta. Det hoppas företrädare för KK-stiftelsen, Volvo CE och Högskolan Väst att regeringens forskningspolitiska proposition 2020 kommer att innehålla när den presenteras.

(2020-11-11)

Martin Hellström, Eva Schelin och Anna Sannö

Inom kort kommer Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, att presentera den forskningspolitiska propositionen 2020 som pekar ut inriktningen för svensk forskningspolitik de närmaste åren. Exakt vad propositionen kommer att innehålla återstår att se, men det övergripande målet är enligt Matilda Ernkrans att ”Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och den positionen ska försvaras”.

Martin Hellström är rektor på Högskolan Väst och han tycker att Sverige står sig starkt i den globala konkurrensen på forskningsområdet. Han lyfter bland annat fram SciLifeLab – Karolinska Institutet, KTH, Uppsala universitet och Stockholms universitets gemensamma satsning på ett nationellt forskningscenter för molekylära biovetenskaper.

– Men för att fortsätta utvecklas behövs stora satsningar på såväl högre utbildning och forskning som infrastruktur som exempelvis SciLifeLab. Sådana infrastrukturer inom nischade områden kommer behövas för att attrahera världens forskare till Sverige, säger Martin Hellström.

Han menar också att det krävs ett mer holistiskt synsätt och att de naturvetenskapliga disciplinerna inte är ”lösningen på allt”.

– För att klara en mer hållbar omställning i samhället krävs det att forskningspropositionen bjuder in fler discipliner som inkluderar samhällsvetare, beteendevetare och de konstnärliga och får dem att ta bollen och känna att deras kompetenser behövs.

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka svensk konkurrenskraft och stiftelsen har sedan starten 1994 betalat ut 10 miljarder kronor till forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt. KK-stiftelsens vd Eva Schelin vill se att den nya forskningspolitiska propositionen ytterligare tar fasta på samverkan mellan näringsliv och lärosäten för att driva forskningen framåt och göra Sverige ännu mer konkurrenskraftigt globalt.

– Vi är erkänt duktiga på samverkan i Sverige. Med tydliga mötesplatser mellan akademin och aktörer i det omgivande samhället kopplat till bra incitament för samverkan och finansiering kan vi nå ännu längre, säger Eva Schelin.

Anna Sannö, Research Strategy Manager på Volvo CE, håller med och menar att man behöver höja medvetandegraden kring vad det kostar att inte samverka.

– Vi som företag har idag etablerade arbetssätt för att samverka med lärosäten och främja kunskapsutbyte mellan industri och akademi men behöver öka intensiteten av detta i våra verksamheter. Därför är det viktigt nu när basanslagen höjs, att lärosäten fortsätter att ha industrins omställning i fokus och att samhällsnyttan ska vara central i den forskning som bedrivs, säger Anna Sannö.

Vikten av att regeringen ytterligare prioriterar samarbete mellan lärosäten och näringsliv är också något som Högskolan Västs rektor Martin Hellström lyfter fram.

– KK-stiftelsens stöd och uppmuntran att utveckla samverkan mellan industri och akademi är oerhört viktigt. Nu behöver regeringen börja stötta de lärosäten som är exempelvis KK-miljöer genom basanslag för forskning och utbildning för att fortsätta den här utvecklingen, säger han.

KK-stiftelsens vd Eva Schelin framhåller vikten av utbildnings- och forskningsmiljöer som riktar sig till de redan yrkesverksamma.

– Även det livslånga lärandet, där akademin skapar kortare modulbaserade kurser för redan yrkesverksamma har visat sig vara ett bra sätt att skapa relationer och samarbeten mellan näringslivet och akademin. Det hjälper också industrin att hänga med i den internationella konkurrensen när de har kunniga och välutbildade medarbetare, säger hon.