”Innovationsstöd vid lärosäten ska utgå från kärnverksamheten”

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har nu gett sitt remissvar på betänkandet av den statliga utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor.
– Om Sverige ska behålla och utveckla sin innovationskraft är det av största vikt att nyttiggöra resultat från forskning och andra aktiviteter vid lärosätena. Innovationsstödstrukturer kan vara bra men de behöver utgå från lärosätenas kärnverksamhet i bred bemärkelse, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Pressmeddelande 2021-05-05

Högskolor och universitet spelar en stor roll när det gäller att främja innovation och bidra till svensk konkurrenskraft. Syftet med utredningen är att innovationsstödet vid lärosätena, som för närvarande bland annat består av holdingbolag och innovationskontor, mer ändamålsenligt ska kunna bidra till att stärka Sveriges innovationskraft och ekonomiska utveckling.

– Enligt vår erfarenhet är en viktig förutsättning för utvecklande av en stark forskningsmiljö att lärosätets ledning tydligt visar ett strategiskt och långsiktigt engagemang. På samma sätt bör ansvaret för nyttiggörande ägas av det enskilda lärosätets ledning. Ett framgångsrikt innovationsstöd bör alltså utgå från lärosätets behov, säger Eva Schelin.

Samproduktion skapar direkt nyttiggörande

I utredningen lyfts KK-stiftelsen fram som en förebild när det gäller att bidra till att stödja nyttiggörande av forskning. Utredningen föreslår bland annat att forskningsråden – i samarbete med KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning ska utveckla modeller för hur lärosätenas förmåga att driva nyttiggörande i forskningsprojekt kan öka.

– Vi välkomnar förslaget. KK-stiftelsens finansieringsmodell utgår från samverkan och vi ser att samproduktion mellan akademi och näringsliv skapar direkt nyttiggörande, säger Eva Schelin.

Nej till centrum för entreprenörskap

KK-stiftelsen ställer sig emot förslaget om att inrätta ett nationellt centrum för entreprenörskap.

– Kunskapen finns vid flera lärosäten och kommer bäst till nytta genom att spridas och operationaliseras, snarare än att konkurrensutsättas och centraliseras. I nuvarande innovationsstödstruktur utgår nyttiggörande främst från kommersialisering. Vi anser att såväl begrepp, strukturer som former för nyttiggörande behöver breddas och utgå från lärosätenas kärnverksamhet i en bredare bemärkelse, säger Yvonne Fors, programansvarig, KK-stiftelsen.

KK-stiftelsens remissvar

Innovation som drivkraft – från forskning till nytta SOU 2020:59

Läs även intervju med regeringens utredare Alf Karlsson ”Utredning förebild för att nyttiggöra forskningen”

Kontaktperson

Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen, yvonne.fors@kks.se

Innovation written on paper note