Utredning: KK-stiftelsen förebild för att nyttiggöra forskningen

Forskningsråden ska i samarbete med KK-stiftelsen utveckla modeller för hur mer resultat från forskning och andra kunskaper ska komma till nytta i samhället. Det föreslår regeringens utredare Alf Karlsson idag.
– De lärosäten som har samarbeten med KK-stiftelsen har det gått extra bra för och ledningen kan visa på resultat. Kan de statliga forskningsråden inspireras av det i hur de bygger en nyttogörande kultur så kan det få en fantastisk effekt, säger Alf Karlsson.

(2020-10-16)

Bild på Alf Karlsson
Alf Karlsson

Regeringen tillsatte förra året en utredning med uppdraget att föreslå en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor i syfte att innovationsstödet mer ändamålsenligt ska kunna bidra till att stärka Sveriges innovationskraft och därmed landets konkurrenskraft.

Idag presenterade Alf Karlsson utredningen för Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Utredaren föreslår bland annat att stödet för innovationer fördubblas från 400 miljoner till 800 miljoner.

Utredningen föreslår också att Forskningsråden ges i uppdrag att i samarbete med KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) utveckla modeller för hur högskolornas förmåga att driva nyttiggörande i forskningsprojekt och vid högskolorna kan öka.

– Min tanke är att KK-stiftelsen ska tjäna som exempel i arbetet med att bygga in en kultur av nyttogörande på lärosätena.  Jag har träffat alla Sveriges lärosäten och bilden är tydlig; de som har samarbeten med KK-stiftelsen har det gått extra bra för. Det är lärosäten som är extra bra på att visa på processer för nyttogörande. Det är ledningar som är stolta över den kapacitet man byggt upp och som kan visa på resultat från samarbetat med näringslivet. Så är det inte alltid vid lärosäten och vissa har svårt att visa detta, säger Alf Karlsson.

Synen på nyttogörande av forskning är enligt Alf Karlsson på en del lärosäten mer kritisk.

– En del har en felaktig uppfattning om att akademisk excellens står i motsats till nyttogörande forskning. Men det handlar om att resultat från akademisk excellens ska komma till nytta, inte om att styra forskningen. Lärosätet behöver ta ansvar för vad som händer med resultatet av forskningen och då blir det tydligt för alla, oavsett vetenskaplig disciplin, att det ytterst handlar om lärosätets roll i samhället.

Var det något som överraskade dig i arbetet med utredningen?

– Just det här om hur bra det hade gått för lärosäten som samarbetar med KK-stiftelsen sticker ut men också hur svårt de stora lärosätena har att peka på resultatet av sin verksamhet. Här sticker Chalmers ut positivt genom att de systematiskt arbetar med nyttogörande och att sätta strukturer för samverkan med näringslivet, säger Alf Karlsson.