”Kunskapen från högskolor och universitet måste nå fler”

Resultaten från forskning och utbildning måste nå fler och pedagogiken måste utvecklas för att möta behovet av kompetensutveckling för yrkesverksamma. Det säger Marie Wall som leder regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
– Lärosätena måste bli bättre på att anpassa både pedagogik och struktur till vidareutbildning på distans, säger hon.

(2020-11-11)

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet är ett av fyra samverkansprogram som tillsatts av regeringen tillsammans med L och C. Programmet har två övergripande syften.

  • Att individer ska vilja och kunna lära om och kontinuerligt utvecklas, så att de är attraktiva på en arbetsmarknad i förändring.
  • Att företag kan växa i Sverige genom att attrahera och anställa den breda kompetens de behöver för att vara konkurrenskraftiga på en global marknad, men även för att bedriva världsledande forskning och utveckla världsledande innovationer.

Samverkansgruppens ledamöter har prioriterat sju områden för sitt arbete.

–  Vi fokuserar framförallt på vilka strukturer vi ska ha för att skapa en effektiv process för det livslånga lärandet. Den primära utmaningen är inte att utveckla varje del, utan att få de olika funktionerna, från offentliga aktörer såväl som privata aktörer, att fungera ihop som en sammanhållen helhet, säger Marie Wall.

Arbetet i samverkansgruppen handlar om systemets förmåga att analysera näringslivets behov, kartlägga och validera befintlig kompetens och därefter kunna ge vägledning kring vad som behövs för att stärka individens kompetens eller skapa förutsättningar för att ställa om till ett helt nytt yrke.

– Vi måste ha ett kursutbud att matcha behovet mot. Det livslånga lärandet har varit begränsat i det offentliga systemet. Det är inte anpassat för yrkesverksamma eller för individer med en högre utbildningsnivå, säger Marie Wall, som också pekar på att utbildningsformerna måste förändras:

– För att utbildningar ska vara tillgängliga även för yrkesverksamma kan de inte erbjudas under långa programutbildningar, utan behöver snarare brytas ner i modulform och erbjudas på kvällstid eller i digital form på distans. Corona-pandemin har inte minst visat på kraften i distansutbildningar.

Marie Wall lyfter fram KK-stiftelsens arbete som ett verktyg för lärosätena att ställa om.

– KK-stiftelsen gör bra saker och har en portfölj av utlysningar som skapar förutsättningar för att utveckla pedagogiken och nya system för vidareutbildningar. Exempelvis lärosäten som får verktyg att utveckla olika digitala plattformar för att göra utbudet mer tillgängligt, säger Marie Wall.

Samverkansgruppen tittar också på nyttiggörandet av forskning och hur det kan bidra till att stärka utbildning.

– Regeringen satsar på forskning för att den ska bidra till ny kunskap som bland annat ska bidrar till näringslivets konkurrenskraft. Samverkansforskning är idag den primära omvandlingsmekanismen, men med den når vi ganska få individer. Det vore intressant att utforska om vi kunde hitta sätt att sprida kunskapen från forskningen till fler, tex genom utbildningsmoduler och seminarieserier? Det borde högskolor och universitet reflektera över.

Samverkansgruppens arbete pågår till augusti 2022 även om projekt som initieras inom ramen för projektet kan pågå längre.

– Vi har ett och ett halvt år på oss att göra skillnad. Jag hoppas att vi kan skapa förutsättningar för nya arbetssätt  och en stärkt samverkan mellan olika myndigheter, framförallt för att tydliggöra utbudet av utbildning och skapa bättre system för matchning mellan utbud och behov.

Faktaruta:

Här är de sju prioriterade områden inom Kompetensförsörjning och livslångt lärande:
• Sammanhållen helhet för infrastruktur för livslångt lärande
• Digital infrastruktur för livslångt lärande
• Synliggörande av kompetenser och behov
• Attityder, incitament och miljöer för det livslånga lärandet
• Utbildning för framtida konkurrenskraft
• Omställningar, stora etableringar och lågkonjunkturer
• Attrahera, integrera och behålla kompetens