Satsning på forskning om fysisk aktivitet och parasport

KK-stiftelsen beviljar Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 12 miljoner kronor under en fyraårsperiod till ett forskningsprojekt om fysisk aktivitet och parasport för personer med funktionsnedsättning. Målet med forskningen är att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara fysiskt aktiva, både i vardagen och inom paraidrott.
Rullstolsbrukare. Foto: Permomobil AB

Forskningsprojektet som beviljas medel heter Svenska Parasport Akademien – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott, och ska ledas av Anna Bjerkefors, docent, tillsammans med Yves Vanlandewijck, professor, båda vid GIH. Bland samverkanspartners finns flera andra lärosäten, företag och organisationer som till exempel Camp Pro Ortopedteknik, Permobil AB, Qualisys AB, Parasport Sverige och Riksidrottsförbundet. Satsningen kommer totalt att landa på 26 miljoner inräknat medel från samverkanspartners och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Syftet är att studera hur funktionsnedsättning påverkar aktiviteter i vardagslivet (ADL), fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande för rullstolsbrukare. Totalt ingår 100 personer med neuromuskulosketal funktionsnedsättning i projektet. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare ur ett ADL- och idrottsprestationsperspektiv.

– Projektet har god potential att bidra till ny kunskap på området och forskningsresultat av hög vetenskaplig kvalitet. Medsökande industripartners uppvisar ett stort engagemang. Ett långsiktigt mål är till exempel att bidra till utveckling av användarvänliga rullstolar för att minska belastningsskador, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Det känns fantastiskt att få bidra till kunskapsutvecklingen inom området tillsammans med våra nationella och internationella samverkanspartners. Vi för nu samman kunskap och erfarenheter från akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och andra experter med det långsiktiga målet att integrera, inkludera och skapa en hållbar livsstil, säger Anna Bjerkefors och Yves Vanlandewijck.

Mer information
Projektet beviljas medel inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. Ett krav är att delprojekt tillsammans ska bilda en synergi. Inkomna ansökningar inom programmet granskas av externa experter och beslut tas sedan av KK-stiftelsens styrelse.

Ytterligare beviljade synergiprojekt 2022

Forskning ska ge smartare och säkrare uppkopplade prylar (MAU)
Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser (ORU)
Örebroforskare får medel för att undersöka läkemedels påverkan på inflammation (ORU)