Sveriges största företag vill stärka samverkan, enligt ny Novusundersökning.

Debattartikel i Ny Teknik:
Endast 25 procent av Sveriges största företag anser att samarbetet med svenska universitet och högskolor fungerar bra när det gäller kompetensutveckling av deras medarbetare. Det är helt oacceptabelt, skriver Eva Schelin, KK-stiftelsen.

Faksimil från Ny Teknik.

Debattartikel 18 november 2019

KK-stiftelsen har gett Novus uppdraget att genomföra en undersökning bland svenska storföretag, om hur de ser på den forskning och kompetensutveckling som bedrivs i samverkan med universitet och högskolor, och om forskningen motsvarar deras behov. Registret som använts består av Sveriges 300 största företag som bedriver forskning. Svarsfrekvensen har varit 41 procent och 50 intervjuer har genomförts.

I stort sett samtliga svarande, 96 procent, menar att det är viktigt att akademins forskare förstår näringslivets utmaningar och behov. Sex av tio anser att det är en helt avgörande faktor.

Nyttan ska styra

Sju av tio av företagen anser dessutom att det är viktigt med forskningssamarbeten med lärosätena för företagets utveckling och konkurrenskraft, och över 90 procent menar att forskningens relevans och nytta i samhället borde ha störst påverkan på fördelningen av de statliga basanslagen till universitet och högskolor.

Näringslivet bekräftar därmed den betydelsefulla roll akademin har för att bidra till svensk konkurrenskraft och till utvecklingen över hela landet.

Regeringen har påbörjat arbetet med nästa forskningsproposition, och inhämtar nu synpunkter och för en dialog med olika aktörer kring inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Där är det avgörande att regeringen lyssnar på företagens behov.

Isoleras och begränsas

Relevant forskning, såväl nationell som internationell, måste snabbt komma samhället och näringslivet till del. Forskningspolitiken kan inte isoleras och begränsas till endast ett departement om Sverige ska fortsätta utvecklas.

KK-stiftelsen finansierar forskning och högre utbildning vid Sveriges högskolor och nyare universitet. Utgångspunkt för finansiering är, förutom hög vetenskaplig kvalitet, att företag aktivt deltar i projekten med egen tid, kompetens och/eller utrustning till ett värde som minst motsvarar stiftelsens insats. Denna samproduktion ger forskarna insikt och förståelse för företagens behov, och tillgång till data och infrastruktur som de inte skulle komma åt annars. Samtidigt får företagen ny och relevant kunskap och en kompetensutveckling som inleds redan dag ett.

Även små och medelstora företag drar nytta av samproduktionen. I de forskningsprojekt KK-stiftelsen beviljade medel till under 2018 deltog 230 företag, varav 54 procent var små och medelstora företag.

Saknar samarbete

Novusundersökningen visar dessutom att 88 procent av storföretagen menar att det är viktigt att ha tillgång till avancerad, relevant kompetensutveckling för sina anställda. 84 procent tycker att det är viktigt att de kan påverka utbildnings-/kursinnehållet så att det blir relevant för dem, medan bara 25 procent menar att samarbetet med svenska universitet/högskolor fungerar bra kring kompetensutveckling.

Detta är helt oacceptabelt för ett så litet land som Sverige, där staten fördelar förhållandevis stora medel till forskning. Vi vet att det förekommer många betydelsefulla samarbeten mellan akademi och näringsliv, trots statens undfallenhet i att kräva samverkan. Det är dags att forskningspolitiken blir skarpare, och att forskningsmedlen fördelas utifrån parametrar som kvalitet, samverkan och bidrag till samhällsutvecklingen.

Geografisk spridning

Novusundersökningen visar dessutom att drygt sju av tio företag tycker att det är viktigt att det finns högskolor/universitet som bedriver såväl utbildning som forskning med geografisk spridning i hela landet. För det är ju ofta där som företagens produktionsanläggningar och forsknings- och utvecklingscentra finns. Och lika många, sju av tio, anser att en ökning av samarbete/kommunikation mellan akademin och företag är avgörande för att de ska förlägga mer av sin forskning i Sverige.

Budskapen kan inte bli tydligare från Sveriges största företag. Samverkan mellan akademi och näringsliv måste stärkas, och tillgången till högre utbildning och forskning måste finnas över hela landet.

Det är så vi stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar förutsättningar för en god välfärd.

Eva Schelin, vd Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling