Utvärdering av starka miljöer vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet

De tre lärosätena har under en tioårsperiod beviljats nära 1 miljard av KK-stiftelsen för att bygga starka och profilerade miljöer. Nu har resultatet utvärderats.
– Vårt så kallade KK-miljöprogram har haft störst inverkan på de strategiska och organisatoriska förmågorna, vilka tydligt har stärkts vid de tre lärosätena samtidigt som det inneburit en stor utmaning. Det är ett spännande resultat att ta del av, såväl för lärosätena som för oss när det gäller att finansiera landets högskolor och nya universitet med goda resultat för svensk konkurrenskraft, säger Stefan Östholm, ansvarig för analys och utvärdering vid KK-stiftelsen.

Pressmeddelande 2021-05-21

De tre miljöer som har utvärderats är Transformative Technologies vid Mittuniversitetet, Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad och INFINIT vid Högskolan i Skövde. Utvärderingen har studerat ett antal parametrar som är avgörande för utvecklingen av starka och profilerade miljöer vid högskolor och nya universitet. Det handlar om sådant som strategisk och organisatorisk förmåga, förmåga till vetenskaplig profilering och genomslag, förmåga till samverkan och samproduktion med näringsliv, förmåga till resurssäkring (som till exempel tillgång till finansiering och kompetensförsörjning) samt förmåga att utveckla en balans mellan forskning och utbildning.

– Resultatet visar att KK-miljöprogrammet under hela tioårsperioden bidragit till betydande förändringar vid de tre lärosätena. Förutom att ha sammanfört fler än 240 näringslivspartners och bidragit till forskning och utbildning av hög kvalitet, har programmets största inverkan troligen varit på den stora förstärkning av de strategiska och organisatoriska förmågorna hos de tre miljöerna och respektive lärosäten, säger Stefan Östholm.

– Genom programmet har lärosätena skapat grundläggande förändringar inte bara i strategier, ledningsstrukturer och processer utan även i tankesätt och kultur. Stora förändringar har genomförts – från en individualistisk till en kollektiv inställning, från ett enskilt och isolerat fokus på forskning eller utbildning till ett holistiskt fokus på att balansera och integrera forskning och utbildning för att uppnå starka, profilerade kompletta miljöer, säger Torben Bundgaard Vad, ansvarig för utvärderingen vid Damvad Analytics.

– När det gäller samverkan och samproduktion med näringslivet har betydande förändringar och utveckling skett i samtliga miljöer trots att Mittuniversitetet och Högskolan i Skövde hade andra utgångslägen med en lång tradition av samverkan med industrin till skillnad mot för Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad har därtill lyckats väl i att stärka sin profilering mot innovation och entreprenörskap och hela Högskolan i Skövde har antagit ett kvalitetssäkringssystem, inte bara den enskilda miljön. Den strategiska och organisatoriska transformationen och prestationerna har troligen varit störst vid Transformative Technologies vid Mittuniversitetet. Det är bara några exempel, fler finns i utvärderingen att ta del av, säger Torben Bundgaard Vad.

Korta fakta

Under den studerade tioårsperioden (2010-2020) har KK-miljöprogrammet sammanfört fler än 240 näringslivspartners i ungefär 200 projekt genom nyttjande av stiftelsens alla programformer. Totalt har 191 doktorsavhandlingar, 120 licentiatavhandlingar och 610 mastersutbildningar slutförts inom de tre studerade miljöerna. Forskningsproduktionen har generellt varit av hög kvalitet. Under perioden har totalt 3 491 peer-reviewed publikationer publicerats, varav 1 931 har sampublicerats med forskare från 76 olika länder.

Under perioden har KK-stiftelsen beviljat medel enligt följande:
Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad: 326,6 miljoner kronor
INFINIT vid Högskolan i Skövde: 385,5 miljoner kronor
Transformative Technologies vid Mittuniversitetet: 283,5 miljoner kronor

Utvärderingen har genomförts av Damvad Analytics under perioden maj-december 2020. Utvärderingen omfattar studier av dokument, dataanalyser, bibliometriska analyser, kvalitativa intervjuer, enkäter och workshops.

Läs/ladda ned utvärderingen

10 years as Knowledge and Competence Centre

Kontaktperson KK-stiftelsen

Stefan Östholm, ansvarig analys och utvärdering, stefan.ostholm@kks.se