För näringslivet

KK-stiftelsen finansierar forskning och utbildning som bedrivs i samverkan mellan akademi och näringsliv vid Sveriges högskolor och nya universitet. Företagen ges därmed stora möjligheter att kompetensutveckla sina medarbetare, utveckla sin verksamhet, effektivisera sina processer och därigenom stärka sin konkurrenskraft.

KK-stiftelsen har tio program som på olika sätt syftar till att bidra till näringslivets konkurrenskraft genom att stärka forskning och kompetensförsörjning. Fördelarna för ett företag är många och beror naturligtvis på vilka program man deltar i.  Här nedan ges några exempel och sedan finns mer att läsa på respektive programsida.

I programmet Expertkompetens är målet att ta fram utbildningar som är skräddarsydda utifrån företagens behov, och ger förutsättningar för att utveckla den kompetens som företagen behöver för att  bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. Utbildningarna karaktäriseras av flexibla former vilket gör det möjligt för medarbetarna att studera och arbeta samtidigt. Vi erbjuder även andra programformer som förutsätter att företagen är med och formar utbildningarnas innehåll.

Programmet Företagsforskarskolor fokuserar på relevanta forskningsproblem, ger värdefulla nätverk, utgör en viktig insats för näringslivets kompetensförsörjning och kan ge ett rejält kompetenslyft för en hel bransch.

De två programmen Hög och Synergi ger företagen ny kunskap, kompetenshöjning, effektivare verktyg, eller möjligheten att vara först med en unik teknik eller metod. I HÖG-programmet ges forskare och företag möjlighet att gemensamt svara på en väldefinierad och avgränsad forskningsfråga. I det mer omfattande programmet Synergi ska flera delprojekt tillsammans adressera en gemensam kärnfråga.

Programmet Forskningsprofiler innebär långsiktiga satsningar som med sin längd och storlek skapar såväl fördjupade relationer med lärosätet som nya samarbeten mellan de företag som ingår i satsningen. Gemensamma forskningsresultat hinner omsättas och implementeras i företagens egna verksamheter. I flera fall har det inneburit att man tagit avgörande kliv i sin utveckling som ett direkt resultat av medverkan i programmet.

I programmet Rekryteringar ges näringsliv och lärosätena möjlighet att göra strategiska rekryteringar i form av professorer, biträdande lektorer eller lektorer Detta är en möjlighet för företag att vara med och bygga kunskap och kompetens inom områden som är centrala för sina verksamheter, genom långsiktigt förstärkning av kapaciteten inom forskning och utbildning.

Tillsammans med forskarna definierar företagen projekten och ska även aktivt bidra i dem. KK-stiftelsen väljer inte område, utan det är näringsliv och akademi som gemensamt definierar de ämnesområden som är av störst relevans och som kan bidra till nytta för deltagande parter.  Projekten omfattar därför en stor mängd olika, för näringslivet relevanta områden. Projektförslagen bedöms utifrån fyra kriterier:

  • Starka forsknings- och utbildningsmiljöer
  • Vetenskaplig kvalitet
  • Nytta för näringslivet
  • Genomförande 

Exempel på områden som näringslivet och akademin valt, som KK-stiftelsen finansierar:

Digitalisering, big data, mjukvaruutveckling, automatisering, 3D-printing, intelligenta produkter, produktionsteknik, gjutning, hållbart träbyggande, resurseffektivitet, stålproduktion, radarteknik, avfallshantering, infektionsbehandling, hälsoindikatorer, arkeologi och ledarskap.

Vi finansierar inte uppdragsforskning, varför det i princip alltid måste vara minst två olika företag som medverkar i varje projekt.

Ta gärna kontakt med  forskargrupper som kan vara relevanta för er. Vid lärosätena finns det även samverkanskoordinatorer eller motsvarande som kan hjälpa till att förmedla kontakter.