Starka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen vill stödja byggandet av starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

Alla KK-stiftelsens stödformer bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. Enligt KK-stiftelsens synsätt har en stark miljö förmågan att samlat utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet och miljön arbetar långsiktigt och strategiskt med sin utveckling.

För KK-stiftelsen är det den gemensamma ambitionen om vetenskaplig positionering och profilering som ringar in en forsknings- och utbildningsmiljö. KK-stiftelsens fokus är på den gemensamma strategin och vilka delar som bidrar till helheten. Miljön kan i ett tidigt skede ta sin utgångspunkt i en forskargrupp, för att senare i mer utvecklad form utgöra en större enhet som en forskningsmiljö, en institution, ett centrum eller liknande. I de fall miljön är stor, till exempel innehåller flera forskargrupper, behöver det tydliggöras vad som är den vetenskapliga gemensamma nämnaren samt hur grupperna samarbetar. Det är de forskare och lärare, utbildningar, forskningsfrågor, näringslivspartners, projekt etcetera som är en del i att bidra till ambitionen om positionering och profilering inom ett utvalt och avgränsat område som utgör miljön. Hur ett sådant område avgränsas hänger samman med det forsknings- och utbildningsområde inom vilket miljön har möjlighet att inta en nationell och internationell vetenskaplig position.

En forsknings- och utbildningsmiljö är dynamisk och det behöver finnas ett samspel mellan olika organisatoriska nivåer beroende på vilken aktivitet som är i fokus. Utbildningsprogram spänner till exempel ofta över en större organisatorisk enhet än forskningsprojekt. Därför är det viktigt att den gemensamma ambitionen för miljön stöds av alla berörda enheter inom lärosätet, inklusive institutions- och lärosätesledning. För att miljö ska kunna bli ett profilområde för lärosätet krävs det också att den är prioriterad av lärosätets ledning. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att, med hjälp av bland annat KK-stiftelsens programformer, etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

Tre exempel på starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Högskolan Väst: Produktionsteknik – stark miljö byggd på samverkan

Örebro universitet: Autonoma sensorsystem – stark miljö byggd med balans

Mälardalens högskola: Inbyggda system – stark miljö byggd på lagarbete