Avans

I programmet Avans ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag ska utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå

Så här bidrar Avans till utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer:

Avans är ett program för miljöer som vill stärka och positionera utbildningsutbudet på avancerad nivå med hjälp av näringslivsrelevanta utbildningsprogram och samtidigt stärka integreringen mellan forsknings- och utbildningsverksamheten.

När lärosäten får möjlighet att utveckla utbildningsprogram tillsammans med företag sker ett ömsesidigt utbyte som både profilerar och positionerar lärosätets utbildningsutbud och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning. Genom att utveckla utbildningsverksamheten inom miljön ökar också möjligheterna till att attrahera nya studentgrupper och forskare.

Programmets utformning, mål och syfte

Inom programmet Avans ska lärosätet tillsammans med företag utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå. Dessa kan vara magister- eller masterprogram, eller utgöra nya inriktningar (omfattande ett eller två år) inom utbildningar som ger yrkesexamen. Det planerade programmet kan bygga på såväl nya som existerande kurser. Det sökta projektet kan följaktligen omfatta både nyutveckling och vidareutveckling av kurser, förutsatt att de sammantaget resulterar i ett påtagligt förnyat utbildningsprogram.

Målet för programmet Avans är att lärosätet tillsammans med företag utvecklar utbildningsprogram på avancerad nivå som adresserar kompetensbehov hos näringslivet.

Syftet med alla KK-stiftelsens programformer är att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer med relevans för näringslivet. Programmet Avans syftar specifikt till att positionera utbildningen och att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning i näringslivet. Det syftar också till att integrera miljöns forsknings- och utbildningsverksamhet.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Eftersom utvecklingen av kurserna görs i samverkan med företag får lärosätena en god inblick i näringslivets kunskapsbehov, vilket också kan ge underlag till att  se över annan utbildning vid lärosätet. Vidare visar erfarenheter att utbildningar på avancerad nivå med stark koppling till näringsliv och företag stärker förutsättningarna till internationell rekrytering av studenter. Programmet ger också förutsättningar för lärosäten och företag att utveckla relationer för en fördjupad samverkan inom forskning.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Företagens medverkan i Avans säkrar näringslivsrelevansen i utvecklade utbildningsprogram. Detta stärker förutsättningarna till en god kompetensförsörjning i näringslivet, vilket är en förutsättning för företagens utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. Generellt sätt gäller att anställda med en relevant högskoleutbildning om minst tre år ger ett väsentligt större bidrag till företagens produktivitet relativt de med kortare utbildning. Programmet ger också förutsättningar för företag och lärosäten att utveckla relationer för en fördjupad samverkan inom forskning.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på lägst masternivå för föreslagen ämnesinriktning kan ansöka.
  • Avans utlyses årligen på hösten.
  • Ansökan görs i portalen Ansök & rapportera.

Petter Zirath
Programansvarig för Avans, NU och Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet
073-712 81 35 petter.zirath@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se