Avans

I programmet Avans ges lärosäten möjlighet att utveckla forskningsnära och näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

Så här bidrar Avans till utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer:

Genom avansprojekt utvecklas forskningsnära och näringslivsrelevanta utbildningsprogram som stärker och positionerar utbildningen för aktuell miljö. Detta medför också stärkta förutsättningar att nyrekrytera.

Om programmet

Avans avser utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. Det kan vara magister- eller mastersprogram eller utgöra nya inriktningar – om ett eller två år – i utbildningar med yrkesexamen såsom civilingenjörsutbildning. Det planerade programmet kan bygga på såväl nya som existerande kurser. Det sökta projektet kan följaktligen omfatta både nyutveckling och vidareutveckling av kurser, förutsatt att de sammantaget resulterar i ett påtagligt förnyat utbildningsprogram.

Syftet med programmet är att stärka den forskningsnära utbildningen på avancerad nivå vid Sveriges högskolor och nya universitet, och att skapa förutsättningar för en god kompetensförsörjning och utveckling i näringslivet. Programmet ska bidra till att stärka och positionera lärosätena nationellt och internationellt inom utbildningsområdet. Programmet innebär också en särskild möjlighet för lärosäten och företag att utveckla goda relationer för en fördjupad samverkan inom andra programformer.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Eftersom utvecklingen av kurserna görs i samverkan med företag får lärosätena en god inblick i näringslivets kunskapsbehov, vilket också kan ge underlag till att  se över annan utbildning vid lärosätet. Vidare visar erfarenheter att utbildningar på avancerad nivå med stark koppling till näringsliv och företag stärker förutsättningarna till internationell rekrytering av studenter. Programmet ger också förutsättningar för lärosäten och företag att utveckla relationer för en fördjupad samverkan inom forskning.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Företagens medverkan i Avans säkrar näringslivsrelevansen i utvecklade utbildningsprogram. Detta stärker förutsättningarna till en god kompetensförsörjning i näringslivet, vilket är en förutsättning för företagens utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. Generellt sätt gäller att anställda med en relevant högskoleutbildning om minst tre år ger ett väsentligt större bidrag till företagens produktivitet relativt de med kortare utbildning. Programmet ger också förutsättningar för företag och lärosäten att utveckla relationer för en fördjupad samverkan inom forskning.

Programmets utformning

Avans avser utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. Maximal projekttid är två år och KK-stiftelsens finansiering är maximerad till 2 mnkr. I ansökan ska ingå ett yttrande från lärosätets beslutande organ om en avsikt att utveckla det nya utbildningsprogrammet. Utöver aktuell forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet ska företag och eventuella branschorganisationer/ motsvarande medverka i utvecklingsarbetet för att säkra relevansen för näringslivet.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Sveriges högskolor och nya universitet, med examenstillstånd på lägst mastersnivå för aktuell ämnesinriktning, har möjlighet att söka medel.
  • Avans utlyses årligen på hösten.
  • Ansökan görs i portalen Ansök & rapportera.

Petter Zirath
Programansvarig för Avans, NU och Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet
073-712 81 35 petter.zirath@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Avans

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Beviljade medel 2021:

Tre lärosäten får 7 miljoner för att starta efterfrågade utbildningar

Nu beviljar KK-stiftelsen sammantaget 7 miljoner under två år till Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Kungl. Musikhögskolan som ska ta fram utbildning på avancerad nivå inom additiv tillverkning, bioekonomi, konst och teknik.
- I år beviljades tre ansökningar och något som är extra roligt är att Kungl. Musikhögskolan nu beviljas sitt allra första projekt, säger Petter Zirath, programansvarig för Avans på KK-stiftelsen.