Expertkompetens

Programmet Expertkompetens möjliggör utveckling av forskningsnära kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Detta förutsätter en nära samverkan i projektet mellan akademisk forsknings- och utbildningsmiljö och näringslivet.

Så här bidrar Expertkompetens till utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer:

Genom Expertkompetensprojekt stärks utbildningen genom utveckling av forskningsnära och flexibla kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Detta ger aktuell miljö:

 • en ny studentkategori
 • stärkt utbildning på avancerad nivå
 • hög kompetens inom flexibla utbildningsformer
 • kunskap om näringslivets kunskaps- och kompetensbehov
 • en möjlighet att nå ut med forskningsresultat till näringsliv och samhälle

Om programmet

Målet för programmet Expertkompetens är att utveckla och genomföra näringslivsrelevanta kurser på avancerad nivå för yrkesverksammaMålet är också att stärka lärosätets förmåga till utbildningssamverkan med näringslivet, samt dess förmåga att hantera kurser anpassade för näringslivets kompetensutveckling.

Kurserna ska ges inom områden där den sökande akademiska forsknings- och utbildningsmiljöns styrkor och kompetens svarar mot strategiska kompetensbehov i näringslivet. Eftersom kursdeltagarna är yrkesverksamma ställs höga krav på flexibla utbildningsformer. För näringslivet innebär Expertkompetensprogrammet att medarbetare kan tillgodogöra sig relevant och forskningsnära kunskap vid lärosätet. De utvecklade kurserna ska införlivas i lärosätets ordinarie utbildningsutbud och kvalitetssäkras enligt ordinarie processer.

Syftet med programmet är att förse näringslivet med aktuell vetenskaplig kunskap och kompetens samt till att stärka samverkan mellan lärosäte och näringsliv.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Eftersom kurserna utvecklas för yrkesverksamma i samproduktion med företag får aktuell miljö inte bara en ny studentkategori utan också en god inblick i näringslivets kunskaps- och kompetensbehov. Detta har resulterat i identifiering av angelägna forskningsfrågor och nystartade forskningsprojekt. De höga kraven på flexibla former stärker berörda lärosätens kunskap och kompetens i nya utbildningsformer, som ofta är nätbaserade. För lärosätena öppnas därigenom goda möjligheter att etablera sig på den internationella utbildningsmarknaden inom sina profilerade och starka forsknings- och utbildningsområden.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Expertkompetensprogrammet utgör en viktig insats för näringslivets kontinuerliga kompetensförsörjning. Genom matchning av akademiska miljöers kunskap och styrkor mot näringslivets kompetensbehov kan anställda ges förutsättningar att utveckla den kompetens som företagen behöver för att bibehålla och stärka sin förnyelse och konkurrenskraft. De flexibla formerna gör detta möjligt oavsett företagens geografiska läge.

Exempel på effekter som setts inom medverkande näringsliv:

 • Företag har inkluderat utbildningar/kurser i sina interna system för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
 • Företag har getts förutsättningar till att förnya befintliga produkter och processer, som resultat av medarbetares kompetensutveckling.
 • Kursdeltagare har fått nya positioner/utökat ansvar i sina respektive företag.

Forskningsministern, akademin och näringslivet eniga om det livslånga lärandet för stärkt konkurrenskraft

Läs om KK-stiftelsens seminarium i oktober 2019 då vi samlade forskningschefer från näringslivet, generaldirektörer, rektorer och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

KK-stiftelsens seminarium Flexibel utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma. Fotograf: Johan Olsson

Programmets utformning

Programmet indelas i två steg. Steg 1 är en öppen utlysning där kompetensbehovet inom relevanta delar av näringslivet analyseras och matchas mot den aktuella forsknings- och utbildningsmiljön styrkor och kompetens. Detta arbete ska utmynna i ett planerat kursutbud om totalt 45–90 hp (som vidarutvecklas och erbjuds i Steg 2). I Steg 1 ingår även att med näringslivet utveckla och genomföra kurser om totalt 10–15 hp i en pilotomgång. Steg 1 utlyses årligen, vår och höst. Projekttiden är 1,5-2 år och stödet från KK-stiftelsen maximalt 3 miljoner kronor. I Steg 1 ingår att ta fram ansökan till Steg 2, som utlyses årligen på hösten.

Steg 2 är en riktad utlysning till projekt som genomfört Steg 1. I Steg 2 ska resultaten och erfarenheterna från ett genomfört Steg 1 utgöra grunden för arbetet. I Steg 2 ska hela det planerade kursutbudet om 45–90 hp vidareutvecklas och genomföras.

Vem kan söka och hur går det till

 • Sveriges nya universitet och högskolor, med examenstillstånd på lägst master­nivå inom aktuellt ämnesom­råde, har möjlighet att söka medel.
 • Programmet Expertkompetens utlyses år­ligen. Steg 1, som är en öppen utlysning, ut­lyses vår och höst. Steg 2 riktas till projekt som genomfört Steg 1.
 • Ansökan görs i portalen  Ansök & rapportera.
Maria Dollhopf
Programansvarig för Expertkompetens, Prospekt och Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet
073-712 81 36 maria.dollhopf@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Expertkompetens

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer