Expertkompetens

Programmet Expertkompetens möjliggör utveckling av forskningsnära kurser och utbildningar för yrkesverksamma på avancerad nivå. Detta förutsätter en nära samverkan mellan akademisk miljö och företag i utvecklingsarbetet.

Så här bidrar Expertkompetens till utveckling av forsknings- och utbildningsmiljöer:

Genom expertkompetensprojekt stärks utbildningen genom utveckling av forskningsnära och flexibla kurser och utbildningar för yrkesverksamma. Detta ger aktuell miljö:

 • en ny studentkategori
 • stärkt utbildning på avancerad nivå
 • hög kompetens i nätbaserade utbildningsformer
 • kunskap om näringslivets kunskaps- och kompetensbehov
 • stärkta förutsättningar till att positionera sig som en ledande akademisk partner till företagen inom relevanta branscher, nationellt och internationellt.

Om programmet

Expertkompetens avser utbildning för yrkesverksamma på avancerad nivå. Kurser och utbildningar utvecklas genom att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns i starka akademiska miljöer. Eftersom kursdeltagarna är yrkesverksamma ställs höga krav på flexibla utbildningsformer. Detta innebär att lärosäten – genom programmets stöd – kan utveckla ledande positioner i den internationella utvecklingen av nätbaserade utbildningar. För företag innebär det att medarbetare kan tillgodogöra sig relevant kunskap vid lärosätet inklusive forskningsresultat genererade där eller globalt. De utvecklade kurserna ska införlivas i lärosätets ordinarie utbildningsutbud och kvalitetssäkras enligt ordinarie rutiner. Syftet med programmet är att ge yrkesverksamma och företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Eftersom kurserna utvecklas för yrkesverksamma i samproduktion med företag får aktuell miljö inte bara en ny studentkategori utan också en god inblick i näringslivets kunskaps- och kompetensbehov. Detta har resulterat i identifiering av angelägna forskningsfrågor och nystartade forskningsprojekt. De höga kraven på flexibla former stärker berörda lärosätens kunskap och kompetens i nya utbildningsformer såsom MOOC, nätbaserade flipped classrom och digitala laborationer. För lärosätena öppnas därigenom goda möjligheter att etablera sig på den internationella utbildningsmarknaden inom sina profilerade och starka forsknings- och utbildningsområden.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Expertkompetensprogrammet är en viktig insats för näringslivets kontinuerliga kompetensförsörjning. Genom matchningen av de akademiska miljöernas kunskap och näringslivets kompetensbehov kan företagens anställda ges förutsättningar att utveckla den kompetens, som företagen behöver för att bibehålla och stärka sin förnyelse och konkurrenskraft. De flexibla formerna gör detta möjligt oavsett företagens geografiska läge. Exempel på effekter är att:

 • Företag inkluderar utbildningar/kurser i sina interna system för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
 • Företag har förnyat befintliga produkter och processer, som resultat av medarbetares kompetensutveckling.
 • Kursdeltagare har fått nya positioner/utökat ansvar i sina respektive företag.

Forskningsministern, akademin och näringslivet eniga om det livslånga lärandet för stärkt konkurrenskraft

Läs om KK-stiftelsens seminarium i oktober 2019 då vi samlade forskningschefer från näringslivet, generaldirektörer, rektorer och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

KK-stiftelsens seminarium Flexibel utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma. Fotograf: Johan Olsson

Programmets utformning

Programmet indelas i två steg. Steg 1 är en öppen utlysning där medel söks för utredning och planering samt utveckling och genomförande av kurser/kursmoduler i en pilotomgång om totalt  10–15 hp. Steg 2 är en riktad utlysning till projekt som genomfört Steg 1 och indelas i två faser. I Fas A söks medel för fortsatt utveckling och genomförande av kurser inklusive metodutveckling om totalt 45–90 hp. I Fas B söks medel för konsolidering av verksamheten.

Steg 1 utlyses årligen, vår och höst. Projekttiden är 1,5-2 år och stödet från KK-stiftelsen maximalt 3 miljoner kronor. I Steg 1 ingår att ta fram ansökan till Steg 2, som utlyses årligen på hösten.  Flera lärosäten, forskningsinstitut och bransch­organisationer kan samverka i verk­samheten om det höjer kvaliteten, rele­van­sen eller på annat sätt bidrar positivt till ut­vecklingen.

Vem kan söka och hur går det till

 • Sveriges nya universitet och högskolor, med examenstillstånd på lägst master­nivå inom aktuellt ämnesom­råde, har möjlighet att söka medel.
 • Programmet Expertkompetens utlyses år­ligen. Steg 1, som är en öppen utlysning, ut­lyses vår och höst. Steg 2 riktas till projekt som genomfört Steg 1.
 • Ansökan görs i portalen  Ansök & rapportera.

Inom programmet finns sju projekt beviljade i Steg 2. Besök gärna deras webbplatser:

Exempel på genomförda projekt:
Expertkompetens för hållbart träbyggande
Gjuterimagistern 3.0

Verksamheten inom programmet Expertkompetens lyfts av EU:

Prompt belönas med pris av EU

Maria Dollhopf
Programansvarig för Expertkompetens, Prospekt och Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet
073-712 81 36 maria.dollhopf@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Expertkompetens

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Läs mer:

Expertkompetens – vidareutbildning för yrkesverksamma högutbildade

Rätt kompetens är avgörande för företagens överlevnad och Sveriges konkurrenskraft. Med KK-stiftelsens program Expertkompetens kan lärosäten och näringsliv tillsammans skräddarsy flexibla kurser för redan yrkesverksamma, utifrån de starkaste forskningsmiljöerna.