HÖG

I programmet HÖG löser forskare inom akademin och näringslivspartners tillsammans problem där frågeställningar och mål gemensamt definierats.

Så här bidrar HÖG till utvecklingen av kompletta miljöer: 

Programmet möjliggör såväl etablering och utveckling av nya forskningsområden som utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. Effekter av programmet är att forskningsresultaten ofta genererar ny kunskap, ökad kompetens och därmed ökad meritering inom både företag och akademi, ökad forskningsvolym samt ökat forskningssamarbete mellan akademi och näringslivet.

Om programmet

I HÖG-programmet ges forskare och företag möjlighet att gemensamt svara på en väldefinierad och avgränsad forskningsfråga. Syftet med programmet är att bidra till etablering och utveckling av nya forskningsområden och framtida grupperingar samt att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. I programmets syfte ingår också att skapa möjligheter till uppbyggnad av ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv. Målet är att forskare inom akademin och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning och att detta arbete ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Forskningsprojekt som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv leder till vetenskapliga resultat för deltagande forskare. Detta manifesteras både i publikationer och karriärutveckling liksom i ökad chans till breddad finansiering. När företag tas in som en part i forskningen föds nya idéer, ytterligare projekt och samarbeten skapas och fler forskare och företag kan knytas till gruppen. Flera framgångsrika forskningsmiljöer har utvecklats ur samarbete med näringsliv i forskningsprojekt. Forskning som sker i samproduktion tenderar också att knyta forskningen närmare utbildningen. Långsiktigt kan forskningen också bli ett hjälpmedel att få examenstillstånd inom de områden som forskningen representerar.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Några exempel på varför företag väljer att medverka i forskningsprojekten är företagens behov av kunskap, kompetenshöjning, effektivare verktyg, behov av externa idéer eller möjligheten att vara först med en unik teknik eller metod. Företagen framhåller att samproduktionen med lärosätet ofta har varit en del i utvecklingen av deras egen verksamhet; i form av en ny produkt, ny metod, högre effektivitet, nya processer, eller en breddning av företagens marknad. Det finns studier som visar på vikten av kontinuitet i forsknings- och utvecklingssamarbeten. Dessa studier lyfter fram att företag som är uthålliga i forskningssamarbeten med akademin har både högre produktivitet, tillväxt, försäljning och export per anställd, jämfört med dem som inte har samarbete eller som bara har haft det vid något enstaka tillfälle. Flertalet företag menar att det har varit inspirerande och roligt att arbeta med forskare och att de genom samarbetet fått ett större engagemang kring sitt eget arbete. Sammanfattningsvis har företagen konstaterat att kompetensen har höjts hos dem, inte bara tack vare resultatet av forskningen, utan även genom den samverkan som skett mellan forskare och företagens medarbetare.

Programmets utformning

Omfattning av projekt inom HÖG avser väl avgränsade forskningsprojekt som bedrivs under 1-4 år i samproduktion mellan forskare inom ett lärosäte inom KK-stiftelsens målgrupp och företag vars verksamhet är på en konkurrensutsatt marknad. Minst två företag ska medfinansiera varje projekt. Medel från KK-stiftelsen kan endast användas till finansiering av anställda vid lärosätet och direkt projektrelaterade kostnader, se godkända kostnader. Maximalt 4 mnkr kan sökas från KK-stiftelsen. Näringslivets sammanlagda åtagande med in-kindinsatser eller direkt finansiering ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan söka. KK-stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla områden.
  • Projektledare ska vara en disputerad forskare (alternativt motsvarande konstnärlig meritering) vid sökande lärosäte.
  • Projektet ska bedrivas i samproduktion med näringslivet.
  • HÖG utlyses årligen.
  • Ansökan görs portalen Ansök & rapportera.
Konkret kunskap, höjd kompetens, nya sätt att tänka – att medverka i HÖG-projekt ger många positiva resultat både för akademi och näringsliv.
Läs mer om det här
Margareta Stark
Programansvarig för KK-miljöer och HÖG
073-712 81 41 margareta.stark@kks.se
Gabriel Granström
Analysis and evaluation, Programme Manager for HÖG
073-712 81 33 gabriel.granstrom@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka HÖG

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Beviljade medel dec 2019:

105 miljoner kronor till 26 nya HÖG-forskningsprojekt med näringslivet

Projekten får dela på 105 miljoner kronor, samtidigt som näringslivet medverkar med kunskap och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.
- Forskningsprojekt som görs i samproduktion stärker både företagens konkurrenskraft och forsknings- och utbildningsmiljöerna på lärosätena, säger Margareta Stark, programansvarig på KK-stiftelsen.