HÖG

I programmet HÖG löser forskare inom akademin och näringslivspartners tillsammans problem där frågeställningar och mål gemensamt definierats.

Så här bidrar HÖG till utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer: 

Programmet kan användas för att påbörja bygget av en miljö i ett tidigt skede av miljöutveckling, men kan också användas av etablerade miljöer för att utveckla nya forskningsområden eller etablera näringslivssamverkan som är av betydelse för miljöns vetenskapliga utveckling. Effekter av programmet är att forskningsresultaten ofta genererar ny kunskap, ökad kompetens och därmed ökad meritering inom både företag och akademi, ökad forskningsvolym samt ökat forskningssamarbete mellan akademi och näringslivet.

Om programmet

Programmet HÖG ger akademi och företag möjlighet att gemensamt adressera en väldefinierad och avgränsad vetenskaplig frågeställning. Programmet kan användas för att påbörja bygget av en miljö i ett tidigt skede av miljöutveckling genom stärkt forskning, men är också till för etablerade miljöer som vill förnya sin forskning genom att testa nya forskningsinriktningar tillsammans med nya näringslivspartners.

Målet för programmet HÖG är att forskare vid lärosätet tillsammans med företag adresserar en gemensamt formulerad frågeställning som bidrar till den vetenskapliga utvecklingen och skapar nytta för företagen.

Syftet med alla KK-stiftelsens programformer är att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer med relevans för näringslivet. Programmet HÖG syftar specifikt till att miljön stärker och/eller förnyar forskningen.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Forskningsprojekt som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv leder till vetenskapliga resultat för deltagande forskare. Detta manifesteras både i publikationer och karriärutveckling liksom i ökad chans till breddad finansiering. När företag tas in som en part i forskningen föds nya idéer, ytterligare projekt och samarbeten skapas och fler forskare och företag kan knytas till gruppen. Flera framgångsrika forskningsmiljöer har utvecklats ur samarbete med näringsliv i forskningsprojekt. Forskning som sker i samproduktion tenderar också att knyta forskningen närmare utbildningen. Långsiktigt kan forskningen också bli ett hjälpmedel att få examenstillstånd inom de områden som forskningen representerar.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Några exempel på varför företag väljer att medverka i forskningsprojekten är företagens behov av kunskap, kompetenshöjning, effektivare verktyg, behov av externa idéer eller möjligheten att vara först med en unik teknik eller metod. Företagen framhåller att samproduktionen med lärosätet ofta har varit en del i utvecklingen av deras egen verksamhet; i form av en ny produkt, ny metod, högre effektivitet, nya processer, eller en breddning av företagens marknad. Det finns studier som visar på vikten av kontinuitet i forsknings- och utvecklingssamarbeten. Dessa studier lyfter fram att företag som är uthålliga i forskningssamarbeten med akademin har både högre produktivitet, tillväxt, försäljning och export per anställd, jämfört med dem som inte har samarbete eller som bara har haft det vid något enstaka tillfälle. Flertalet företag menar att det har varit inspirerande och roligt att arbeta med forskare och att de genom samarbetet fått ett större engagemang kring sitt eget arbete. Sammanfattningsvis har företagen konstaterat att kompetensen har höjts hos dem, inte bara tack vare resultatet av forskningen, utan även genom den samverkan som skett mellan forskare och företagens medarbetare.

Programmets utformning

Omfattning av projekt inom HÖG avser väl avgränsade forskningsprojekt som bedrivs under 1-4 år i samproduktion mellan forskare inom ett lärosäte inom KK-stiftelsens målgrupp och företag vars verksamhet är på en konkurrensutsatt marknad. Minst två företag ska medfinansiera varje projekt. Medel från KK-stiftelsen kan endast användas till finansiering av anställda vid lärosätet och direkt projektrelaterade kostnader, se godkända kostnader. Maximalt 4 mnkr kan sökas från KK-stiftelsen. Näringslivets sammanlagda åtagande med in-kindinsatser eller direkt finansiering ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan söka. KK-stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla områden.
  • Projektledare ska vara en disputerad forskare (alternativt motsvarande konstnärlig meritering) vid sökande lärosäte.
  • Projektet ska bedrivas i samproduktion med näringslivet.
  • HÖG utlyses årligen.
  • Ansökan görs portalen Ansök & rapportera.
Konkret kunskap, höjd kompetens, nya sätt att tänka – att medverka i HÖG-projekt ger många positiva resultat både för akademi och näringsliv.
Läs mer om det här
Gabriel Granström
Programansvarig för HÖG, Handläggare Analys och utvärderingar
073-712 81 33 gabriel.granstrom@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka HÖG

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer