KK-miljö

KK-miljöer erbjuder lärosätesledningar ett verktyg för att långsiktigt och strukturerat driva arbetet med profilering av forskning och utbildning på avancerad nivå. Inom en definierad del av verksamheten (KK-miljön) kan lärosätet utifrån en strategisk plan samlat utveckla verksamheten och genomföra insatser enligt KK-stiftelsens alla programformer. Arbetet inom KK-miljön ska stödjas av ett kvalitetssäkringssystem och ske i nära samverkan med företag.

Idag finns KK-miljöer vid Högskolan i Skövde, Högskolan Halmstad, Mittuniversitetet, Jönköping University och Högskolan Väst.

Så här bidrar KK-miljöprogrammet till utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer

En KK-miljö ger lärosätet möjlighet att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategistyrd utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer där forskning och utbildning på avancerad nivå/forskarnivå samspelar. Samtliga programformer hos KK-stiftelsen kan utnyttjas för att stärka både forskning och utbildning inom KK-miljön. Lärosätet som ansvarar för KK-miljön förväntas under programtiden utveckla en hög förmåga att strategiskt välja ut och utnyttja stiftelsens programformer utifrån deras bidrag till utvecklingen av en komplett miljö.

Om programmet

Programmet riktar sig till lärosäten som är en god bit på väg i uppbyggnaden av samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöer och har ambitioner om fortsatt profilering av verksamheten. KK-miljöer ska stödja utvecklingen av profilerade lärosäten och uppbyggnad av starka forsknings och utbildningsmiljöer med vetenskaplig styrka och god samproduktionsförmåga inom lärosätets prioriterade områden. Syftet är också att stärka lärosätenas förmåga att arbeta strategiskt och kvalitetssäkrat med utveckling av forskning och utbildning tillsammans med externa partners. Fokus för programmet är att skapa en långsiktig och strukturerad utvecklingsprocess för lärosätet och dess partners.

Programmets utformning

Programmet innebär en 10-årig utvecklingsprocess som baseras på ett ramavtal och mer preciserade etappavtal för 3-4 år mellan lärosätet och KK-stiftelsen. Avtalen anger strategi och mål för KK-miljöns utveckling och reglerar även programprocessen och parternas roller i denna. Arbetet drivs sedan i en årlig process där lärosätet på hösten lämnar förslag till verksamhetsplan för kommande års verksamhet inom KK-miljön. Utifrån verksamhetsplanen kan lärosätet föreslå insatser med finansiering från stiftelsen enligt någon av stiftelsens programformer. KKS finansierar insatser efter det att verksamhetsplanen bedömts av stiftelsens expertgrupp. Lärosätet ansvarar för kvalitetssäkring av strategi och insatser samt uppföljning av insatser enligt KK-miljöns kvalitetssäkringssystem. Lärosätet redovisar utvecklingen inom KK-miljön i en årlig uppföljningsrapport till stiftelsen.

Hur arbetar lärosätena i programmet?

Lärosätena tillsammans med företagspartners driver arbetet med att utveckla KK-miljön och ansvarar bl.a. för följande moment:

 • Definiera verksamhetsområde och långsiktig strategisk inriktning för KK-miljön (10 år) som stödjer lärosätets övergripande profilering
 • Etablera ett kvalitetssäkringssystem med förmåga att utveckla och följa upp en strategi för KK-miljön samt att välja ut, kvalitetsgranska och följa upp insatser
 • Utforma fleråriga planer med uppföljningsbara mål för KK-miljöns utveckling
 • Beskriva och motivera planerad verksamhet i årliga verksamhetsplaner och lämna förslag till insatser med finansiering från KK-stiftelsen
 • Genomföra insatser enligt verksamhetsplan och följa upp dessa
 • Följa upp miljöns utveckling relativt strategi och mål och årligen redovisa sin bedömning i uppföljningsrapport till KK-stiftelsen
 • Lämna slutrapporter för genomförda insatser som fått finansiering från KK-stiftelsen

KK-stiftelsens roll

Stiftelsens roll är att upprätthålla programprocessen, bedöma och ge feedback på lärosätets arbete samt bidra med finansiering av insatser inom forskning och avancerad utbildning. Stiftelsen ansvarar främst för följande moment:

 • Bedöma och ge återkoppling på de strategier och planer som ligger till grund för ram- och periodavtal
 • Årligen bedöma verksamhetsplaner från KK-miljöerna och genomföra dialogmöten på ledningsnivå  utifrån uppföljningsrapporter
 • Finansiera insatser som uppfyller villkoren för någon av stiftelsens programformer efter granskning i expertgrupp och styrelsebeslut
 • Bedöma KK-miljöns utveckling utifrån överenskommen strategi
 • Genomföra särskilda granskningar av KK-miljöernas kvalitetssäkringssystem och förmåga som samproducerande forsknings- och utvecklingsmiljöer

Vem kan söka och hur går det till

 • Ledningen för högskolor och nya universitet med förutsättningar att inrätta en KK-miljö kan anmäla intresse
 • Ansökan efter dialog med KK-stiftelsens ledning; inga särskilda utlysningar eller tidpunkter
 • Inledande kvalificeringsprocess – lärosätet ansöker först om att få påbörja kvalificering för KK-miljö.

Läs mer om KK-miljöer:

Mattias Jarl
Programansvarig för Forskningsprofiler och KK-miljöer
073-712 81 30 mattias.jarl@kks.se
Yvonne Fors
Programansvarig för Rekryteringar, Synergi och KK-miljöer
073-712 81 58 yvonne.fors@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se
December 2019:

Närmare 250 miljoner kronor till utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen har beviljat 246 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsprojekt inom KK-miljöerna vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet.

- Detta möjliggör för lärosätena att långsiktigt och systematiskt fortsätta bygga profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer i nära samarbete med näringslivet för att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.