BTH har examinerat sin första licentiat i ny företagsforskarskola

Johan Silvander från Ericsson är först ut att ta sin licentiatexamen i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska högskola (BTH) inom forskarskolan Professional Licentiate of Engineering School, en unik satsning från KK-stiftelsen.

– Det är viktigt att vi som företag hela tiden höjer vår kompetens i de områden där vi är verksamma, säger Martin Wallin, programchef Innovation & Forskning på Ericsson Karlskrona.

KK-stiftelsens Program Professionell licentiat – företagsforskarskola för specialister i näringslivet – ger nyckelpersoner i näringslivet en möjlighet att forskarutbilda sig under en begränsad tid, samtidigt som de finns kvar i sina respektive företag.

– Professionell licentiat ger lärosätena möjlighet till en mer flexibel form av forskarutbildning, samtidigt som näringslivet ges förutsättningar till kompetensutveckling på forskarutbildningsnivå, säger Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen. Vi vet att denna typ av utbildningar efterfrågas av företagen och fyller ett viktigt behov.


Johan Silvander. Foto: BTH

BTH och Ericsson har under en lång rad år samverkat i olika forskningsprojekt och Johan Silvander har varit pionjär som en av företagsforskarna på BTH i forskarskolan ”Professional Licentiate of Engineering School”. Projektet är ett för Sverige viktigt initiativ finansierat av KK-stiftelsen. Programformen syftar till att möta industrins behov att öka kompetensen hos anställda, genom deras deltagande i tillämpad forskning och forskarutbildning.

– Att kunna göra detta tillsammans med akademin i en forskarskola är ett bra alternativ säger Martin Wallin, Ericsson Karlskrona. Våra medarbetare kan göra en djupdykning i ett område under en längre period för att bygga kompetens men också för att generera nya idéer.

KK-stiftelsen avsatte 16 miljoner kronor till pilotsatsningen PLEng, som startade i november 2014, och genomfördes som ett samarbete mellan bland annat Kungliga Tekniska Högskolan (som hittills har examinerat tre personer), Blekinge Tekniska Högskola och Örebro universitet. Avsikten har varit att etablera Lic-skolan som utbildningsform här i Sverige, få en uppfattning om företagens intresse, och nå en vidare kategori av företag – främst mindre och medelstora – och branscher som normalt inte medverkar i en forskarskola som kan ta 6 – 8 år.

– Det har gått över förväntan, säger Tony Gorschek, professor vid BTH. Det finns ett väldigt stort intresse både bland mindre, medelstora och stora företag. Lic-skolan utbildar objektiva problemlösare inom industrin, och ger dem en helt ny verktygslåda. Dessutom får vi på lärosätet nya kontakter på företagen, och möjligheter att implementera forskningsresultat i industrin.

Från Blekinge Tekniska Högskola har lärare och kursledare i form av forskare från Software Engineering Research Lab, bidragit med sin kunskap inom mjukvaruintensiv produkt- och tjänsteutveckling. Redan nu står ytterligare tio personer i kö för att bli licensierande i ytterligare en skola för professionell licentiat.

Johan Silvanders avhandling har titeln ”Towards Intent-Driven Systems” och kan läsas här:

http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1141763