Forskningsprofiler

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att vidareutveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde med god potential att bli internationellt framstående. Programmet utgör en möjlighet för lärosätet att etablera internationell slagkraft inom ett väl avgränsat område, och en möjlighet för deltagande företag att stärka och utveckla nya konkurrensfördelar.

Så här bidrar Forskningsprofiler till utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer:

En Forskningsprofil ger en väsentlig forskningsstyrka och en grund för en stark forsknings- och utbildningsmiljö. För långsiktig hållbarhet krävs en balans mellan forskningsverksamhet och utbildning, framförallt på avancerad nivå och forskarnivå.  Dessutom behövs en väl avvägd sammansättning av seniora och juniora forskare. Forskningsstyrkan och det långsiktiga samarbetet med näringslivet skapar förutsättningar för ytterligare forskningsinitiativ och öppnar för att erbjuda avancerad kompetensutveckling samt att positionera ett lärosäte internationellt.

Om programmet

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med näringslivspartners utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat forskningsområde. En forskningsprofil ska vara ett nav för en samproducerande forskningsmiljös fortsatta strategiska utveckling. Forskningsprofiler är ett strategiskt program som riktar sig till lärosätets ledning. En viktig utgångspunkt för programmet är att ansökan föregåtts av en intern process där lärosätets ledning aktivt har prioriterat och valt ut ett avgränsat strategiskt forskningsområde. Den aktuella miljön förutsätts haft tidigare och pågående finansiering från KK-stiftelsen såväl som från andra forskningsfinansiärer.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Programmet Forskningsprofiler ger möjlighet till långsiktighet med längre planeringshorisont och finansieringsbas. Programmet är också startpunkten för en ambitiös resa där forskargruppen förutsätts publicera mer, samproducera mer, attrahera mer externa medel och växa inom den profilerade forskningsinriktningen, samt i dess koppling till utbildningen inom området.
Programmet stimulerar till en rad åtgärder vid lärosätet som tillsammans stärker och utvecklar det profilerade forskningsområdet:

  1. Lärosätet måste som ett resultat av programmet ta tydlig ställning genom att välja ut, profilera och ekonomiskt prioritera ett definierat forskningsområde.
  2. Lärosätet måste tydligt kunna relatera det aktuella forskningsområdet och dess  planerade positionering till utvecklingen inom andra forskargrupper i Sverige och internationellt.
  3. Den vetenskapliga planen måste ställas i relation till nuvarande personal och därefter måste en långsiktig rekryterings- och karriärplanering göras.
  4. Det måste finnas en tydlig ledningsstruktur för forskningsprofilen där både akademin och näringslivspartners har tydliga roller.
  5. Forskningsprofilen måste vara tydligt förankrad i lärosätets fortsatta utveckling och profilering, exempelvis genom att ansluta till och utveckla delar av utbildningsutbudet.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Forskningsprofilprogrammet förutsätter genom sin längd och krav på medfinansiering ett redan etablerat samarbete med flera av de näringslivspartners som ingår i satsningen. Detta skapar förutsättningar för fördjupade relationer mellan lärosäte-näringsliv, och för intressanta nya samarbeten mellan de företag som ingår i forskningsprofilen. Möjligheten att forma en styrgrupp med medlemmar från lärosätet och näringslivet skapar möjlighet att koordinera strategier och framtidsplaner samt utveckla relationerna och samproduktionen vidare. Långsiktigheten i programmet gör också att gemensamma forskningsresultat hinner omsättas och implementeras i företagens egen verksamhet. I flera tidigare forskningsprofiler har samproduktionen och dess resultat inneburit att de medverkande företagen tagit avgörande kliv i sin utveckling .

Programmets utformning

KK-stiftelsens stöd till en forskningsprofil varar över 6-8 år och stödet omfattar 30-40 miljoner kr. Näringslivet ska medfinansiera med minst lika mycket. Även lärosätet förutsätts bidra till finansieringen av forskningsprofilen. KK-stiftelsen följer upp genomförandet av forskningsprofiler genom extern utvärdering i halvtid och efter avslutad forskningsprofil.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.  KK-stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla vetenskapliga och konstnärliga områden.
  • Programmet utlyses årligen.
  • Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.
Mattias Jarl
Programansvarig för Forskningsprofiler och KK-miljöer
073-712 81 30 mattias.jarl@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Forskningsprofil

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer