Prospekt

I programmet Prospekt får nydisputerade forskare möjligheten att självständigt driva ett eget avgränsat forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Målet med programmet är att stärka den nydisputerade i utvecklingen mot att bli en självständig forskare och forskningsledare, samt att bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.

Så här bidrar Prospekt till utvecklingen av kompletta miljöer:

I byggandet av en forsknings- och utbildningsmiljö ska Prospekt ses som en möjlighet för högskolor och nya universitet att rekrytera unga lovande forskare. Nydisputerade kan även rekryteras från andra lärosäten, från näringsliv eller industriforskningsinstitut. Sådan mobilitet kan gynna förnyelse och långsiktig utveckling för forsknings- och utbildningsmiljöer, något KK-stiftelsen vill stödja.

Om programmet

Prospekt är en möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att knyta till sig nydisputerade forskare. Historiskt sett har drygt hälften av de beviljade projekten haft projektledare som disputerat vid ett annat lärosäte än det där projektet ska bedrivas. KK-stiftelsen ser stora fördelar med att lovande forskare på ett tidigt stadium i sin karriär får möjlighet att driva egna forskningsprojekt och bygga relationer med företag i syfte att stanna kvar i den aktuella forsknings- och utbildningsmiljön.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

En analys av samtliga beviljade Prospekt-projekt sedan starten 2010 visar att i stort sett samtliga unga forskare som deltagit i programmet har stannat kvar i den aktuella forskningsmiljön efter avslutat projekt. Majoriteten av dessa forskare var i samband med projektets start rekryterade från ett annat lärosäte. KK-stiftelsen har även fått bekräftat vikten av att på ett tidigt stadium i karriären få möjlighet att leda och driva ett eget forskningsprojekt och på så sätt utvecklas till en självständig och framgångsrik forskare. Meritering genom publicering är en självklar del av måluppfyllelsen, men projekten bidrar också till att sökande etablerar nära relationer med företag, vilket stärker möjligheterna för fortsatt finansiering. Ofta ser vi att projektledaren mot slutet av projektet går in som biträdande handledare för en doktorand och på så vis ytterligare stärker sina meriter. Flera projektledare har efter avslutat Prospekt-projekt sökt medel via andra av KK-stiftelsens programformer, främst HÖG.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Genomförda projekt har lett till goda resultat för medverkande företag, dels genom direkt användbar kunskap som kan implementeras i processer eller produkter, men även i relation till en mer långsiktig utveckling i form av kunskapsuppbyggnad, utvidgat kontaktnät och kompetensutveckling.

Programmets utformning

Projektet ska löpa under 1–2 år. Projektledaren ska ha varit akademiskt aktiv i högst tre år efter disputation (tid för anställning inom näringsliv, föräldraledighet och dylikt räknas bort). Sökta medel från KK-stiftelsen får uppgå till högst 2 mnkr och de ska i huvudsak användas för att finansiera lönemedel för den nydisputerade.

Projektet ska bedrivas i samproduktion med näringslivet vilket innebär att lärosäte och näringsliv, utifrån sina respektive perspektiv, gemensamt utformar och svarar på en väl definierad och avgränsad forskningsfråga. Oftast bidrar företagen med arbetsinsatser i form av expertis inom sina specialistområden, men också med material, tester och experiment. Näringslivets bidrag i projektet ska motsvara minst samma belopp som söks från KK-stiftelsen.

Lärosätet ska tillföra resurser till projektet motsvarande minst 20 % av det från stiftelsen sökta beloppet. En referensgrupp ska knytas till projektet. Denna ska bestå av minst två forskare (varav minst en docent) med anknytning till den forskningsmiljö där projektledaren ska verka. I referensgruppen ska även ingå minst en forskare från ett annat lärosäte. Referensgruppen ska bistå projektledaren med råd och rekommendationer gällande såväl projektet som projektledarens egna professionella utveckling.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan ansöka. KK-stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla vetenskapliga och konstnärliga ämnesområden.
  • Projektledaren ska vara nydisputerad, vilket innebär att denne varit akademiskt aktiv i högst tre år. Medel kan sökas av nydisputerade som har sin nuvarande anställning vid ett annat lärosäte, inom näringslivet eller vid ett industriforskningsinstitut, men ska senast när projektet startar vara anställd vid det lärosäte (inom KK-stiftelsens målgrupp) där projektet ska genomföras.
  • Projektet ska samproduceras tillsammans med en eller flera näringslivspartners och deras medverkan ska beskrivas i ansökan.
  • Programmet utlyses årligen på våren. Ansökan görs i portalen  Ansök & rapportera.
Maria Dollhopf
Programansvarig för Prospekt och Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet
073-712 81 36 maria.dollhopf@kks.se

 

Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Prospekt

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer här