Rekryteringar

I programmet Rekryteringar erbjuds delfinansiering av professorer, internationella gästprofessorer, biträdande lektorer och lektorer samt adjungeringar till såväl akademi som näringsliv. Programmet stöttar nyrekrytering av kompletterande kompetens till prioriterade forsknings- och utbildningsområden.

Så här bidrar Rekryteringar till utvecklingen av starka miljöer:

Genom sitt stöd till rekryteringar vill KK-stiftelsen stimulera utvecklingen av starka miljöer som har en balans mellan olika personalkategorier och en god integration mellan forskning och utbildning. Mobilitet bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv vilket ökar såväl den vetenskapliga/konstnärliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen och utbildningen.

Om programmet

KK-stiftelsen vill genom programmet Rekryteringar skapa förutsättningar för lärosätenas uppbyggnad av profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekrytering av nyckelpersoner. Programmet är intressant för miljöer som har en stark näringslivsrelevans och troligen har de också en vana av att arbeta strategiskt med KK-stiftelsens programportfölj. Programmet ska också ses som en möjlighet för sådana miljöer att kanalisera resurser från externa parter och samla dem i en anställning.

Målet med en biträdande lektor, lektor och professor är att långsiktigt stärka kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet. Målet är också att bidra till förnyelse av forskningen och utbildningen. Målet med en internationell gästprofessor är att utöka det internationella kontaktnätet och samarbetet både för lärosätet och för näringslivet. Genom en internationell gästprofessor kan lärosätet bygga upp ett strategiskt och långsiktigt samarbete med gästprofessorns hemlärosäte.

Målet med en adjungerad professor/lektor är att tillföra forsknings- och utbildningsmiljön erfarenheter från näringslivet om vilka frågeställningar som är aktuella i näringslivet, hur forskningsresultat utnyttjas i praktiken eller i form av bidrag till utveckling av näringslivsrelevant utbildning. En adjungering från lärosätet till näringsliv kan på liknande sätt berika både lärosäte och näringsliv.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Anställningsformerna som erbjuds inom utlysningen är av strategisk vikt för att öka kapaciteten på senior nivå eller för att säkra en långsiktig uppbyggnad av miljön genom rekrytering av yngre forskare. I uppföljningen av programmet ser vi att dessa rekryteringar har kunnat bidra väsentligt till utveckling och profilering av forsknings- och utbildningsområden vid lärosätena. Internationell gästprofessor är en begränsad men fokuserad satsning som har visat sig kunna tillföra lärosätet mycket värdefulla perspektiv och kunskaper. Satsningar på individnivå fungerar som en viktig plattform för ett långsiktigt samarbete.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

I återkopplingen från projekt som har beviljats stöd ser KK-stiftelsen att näringslivets nytta av en rekrytering är vidare än den enskilda individen. Näringslivet har visat på ett långsiktigt engagemang i aktuella miljöer. Kring rekryteringarna växer fler projekt och personer som arbetar med för näringslivet relevanta frågeställningar, inom såväl forskning som utbildning. Att bidra till en professor i företagets namn är självklart också ett bra sätt för näringslivet framhålla sina utvecklingsambitioner. Genom rekrytering av framstående forskare, som en internationell gästprofessor, kan näringslivet också vara med och bygga kunskap och kompetens inom ett område  som är centralt för deras verksamhet.

Programmets utformning

Programmet möjliggör nyrekrytering av:

  • Biträdande lektor
  • Lektor
  • Professor
  • Internationell gästprofessor
  • Adjungerad professor/lektor till lärosäte eller näringsliv.

Individen för rekrytering av biträdande lektor, lektor och professor ska inte vara identifierad vid ansökningstillfället utan tjänsten ska utlysas öppet efter beviljande. Vid adjungeringar eller rekrytering av internationell gästprofessor ska aktuell person vara identifierad och framgå av ansökan. Projektet ska bedrivas vid något av Sveriges högskolor eller nya universitet och löper under 2-4 år för biträdande lektor, lektor eller professor och 3 mån – 1 år för internationella gästprofessor. För biträdande lektor, lektor och professor finansierar KK-stiftelsen halva anställningen. Resterande halva ska för biträdande lektor och lektor finansieras av lärosäte och/eller näringsliv och för professor av näringslivet. För en internationell gästprofessor bidrar KK-stiftelsen med huvuddelen av kostnaderna för anställningen och därutöver ska lärosätet finansiera en mindre del. Stöd i form av engagemang ska alltid finnas både från lärosäte och näringsliv.

Vem kan söka och hur går det till

 • Rekryteringen kräver alltid engagemang från lärosätet och näringslivet. Lärosätet och/eller näringslivet ska också delfinansiera rekryteringen med kontanta medel.
 • Programmet utlyses årligen på våren. Ansökan görs i portalen  Ansök & rapportera.
Yvonne Fors
Programansvarig för Rekryteringar, Synergi och KK-miljöer
073-712 81 58 yvonne.fors@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Rekryteringar

Programmet utlyses årligen, på våren. Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer