KK-stiftelsen beviljar närmare 20 miljoner kronor för rekrytering av nyckelpersoner till lärosäten

KK-stiftelsen har beviljat medel till 11 ansökningar inom programmet Rekryteringar på totalt 19,4 miljoner kronor.
- Genom att rekrytera nyckelpersoner stärks lärosätena i sitt arbete att bygga och utveckla starka och kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen.
(2019-12-17)

Programmet delfinansierar professorer, internationella gästprofessorer, biträdande lektorer och lektorer samt adjungeringar till såväl akademi som näringsliv. KK-stiftelsen vill genom programmet skapa förutsättningar för lärosätenas uppbyggnad av profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekrytering av nyckelpersoner.

– Rätt rekryteringar bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv, vilket ökar såväl den vetenskapliga kvaliteten som näringslivets nytta
av forskningen och utbildningen, säger Olle Vogel.

Karlstads universitet beviljas tre rekryteringar, varav en internationell gästprofessor inom 5G-nätverk och en inom tillämpad matematik. Örebro universitet beviljas två biträdande lektorer i medicin, den ena med inriktning mot livsmedels- och kostvetenskap och den andra mot neurobiologi och funktionell hjärnavbildning. Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mittuniversitetet och Mälardalens högskola beviljas varsin rekrytering.

För biträdande lektor, lektor och professor finansierar KK-stiftelsen halva anställningen (0,6–0,8 miljoner kronor per år) under 2 – 4 år. Resterande ska för professor finansieras av näringslivet, och för biträdande lektor och lektor finansieras hälften av lärosäte och/ eller näringsliv. För en internationell gästprofessor bidrar KK-stiftelsen med huvuddelen av kostnaderna för anställningen under 3-12 månader (1,2 miljoner kronor för ett helår), och därutöver ska lärosätet finansiera en mindre del. För adjungeringar finansierar stiftelsen 90% av lönen, maximalt 800.000 kronor per år under max 3 år.

– Varje anställning ska vara inom ett för lärosätet prioriterat område, och det ska vara tydligt uttalat hur personen ska bidra till utvecklingen av den akademiska miljön, säger Olle Vogel. Näringslivets engagemang i forsknings- och utbildningsmiljön och i anställningen/förordnandet utgör också en viktig del av bedömningen.

Följande rekryteringar beviljas (miljoner kronor):

Karlstads universitet:
• Lektor i materialteknik (3,2 mnkr)
• Internationell gästprofessor inom 5G-nätverk (0,4)
• Internationell gästprofessor i tillämpad matematik – Matematiska metoder och modeller i materialvetenskap (0,6)
Örebro universitet:
• Biträdande lektor i medicin med inriktning mot livsmedels- och kostvetenskap (2,6)
• Biträdande lektor i medicin med inriktning mot neurobiologi och funktionell hjärnavbildning (2,6)
Försvarshögskolan:
• Adjungerad professor i försvarssystem, inriktning metoder for styrning av teknik- och förmågeutveckling (2,7)
Gymnastik- och idrottshögskolan:
• Internationell gästprofessor – Anpassad fysisk aktivitet och parasport (0,5)
Linnéuniversitetet:
• Internationell gästprofessor i systemtänkande for hållbarhet (0,7)
Malmö universitet:
• Biträdande lektor i materialvetenskap (2,4)
Mittuniversitetet:
• Biträdande lektor i Informationsvisualisering (2,4)
Mälardalens högskola:
• Internationell gästprofessor i energisystem med ekonomisk expertis (1,4)