Synergi

Programmet Synergi ger lärosätet möjlighet till finansiering av ett forskningsprojekt där flera delprojekt tillsammans adresserar en väl avgränsad och även för näringslivet relevant kärnfråga. Synergiprogrammet öppnar för frågeställningar som kan behöva expertis från olika vetenskapsområden för att bidra till en forskningsfront.

Programmets mål, syfte och bidrag till starka miljöer

KK-stiftelsen vill stödja byggandet av starka forsknings- och utbildningsmiljöer, med förmåga att långsiktigt och strategiskt utveckla sin verksamhet i samverkan med näringslivet. Miljön kan i ett tidigt skede ta sin utgångspunkt i en forskargrupp, för att senare i mer utvecklad form utgöra en större enhet som en forskningsmiljö, en institution, ett centrum eller liknande.

Målet för programmet Synergi är att forskare vid lärosätet tillsammans med företag adresserar en integrerande vetenskaplig frågeställning som bidrar till den vetenskapliga utvecklingen, inriktar forskningen inom miljön samt skapar nytta för företagen.

Syftet med alla KK-stiftelsens programformer är att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer med relevans för näringslivet. Programmet Synergi syftar specifikt till att miljön integrerar sin forskning och utvecklas mot en vetenskaplig profilering.

Synergi ger lärosäten och näringslivet chansen att tillsammans adressera en viktig kärnfråga via genomförande av olika delprojekt. Ett synergiprojekt möjliggör för såväl vetenskaplig meritering som utveckling för deltagande forskningsmiljöer. Då projektet definieras av en näringslivsrelevant frågeställning bidrar det också till fördjupade relationer till flera näringslivsaktörer.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Forskningsprojekt som bedrivs i samproduktion mellan akademi och näringsliv leder till konkurrenskraftiga, vetenskapliga resultat. Detta manifesteras både i publikationer och karriärutveckling, liksom i ökad möjlighet till ytterligare finansiering. När olika näringslivsaktörer deltar i forskningen föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten skapas. Synergiprojekt ger genom sin utformning unika förutsättningar att knyta fler forskare till gruppen och till förnyade forskningsinriktningar. Genom ett synergiprojekt får lärosätet ökad möjlighet att profilera forskningen genom att utveckla forskningskompetens som svarar mot både behovsmotiverade, mångfacetterade och mångdisciplinära frågeställningar. Forskning som sker i samproduktion tenderar att knyta forskningen närmare utbildningen.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Några exempel på varför företag väljer att medverka i forskningsprojekt i samproduktion är företagens behov av kunskap, kompetenshöjning, effektivare verktyg, behov av externa idéer eller möjligheten att vara först med en unik teknik. Företagen framhåller att samproduktionen med lärosätet ofta har varit en viktig del i utvecklingen av deras verksamhet; i form av en ny produkt, ny metod, högre effektivitet, nya processer, eller en breddning av företagens marknad. Genom ett synergiprogram får företagen möjlighet till nya kontakter och nätverk vid lärosätet, och inte minst, vid andra företag.

Programmets utformning

Synergiprojektet ska omfatta 3–4 år och stödet omfatta maximalt 10 mnkr. De medel som söks från KK-stiftelsen ska medfinansieras med totalt minst samma belopp från deltagande näringslivspartner. Däremot behöver inte varje enskilt delprojekt uppfylla detta krav.

Vem kan söka och hur går det till

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan söka.
  • Programmet utlyses årligen på hösten.
  • Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.

Här kan du läsa om ett exempel på projekt i Synergiprogrammet:

Att återskapa förorten, Södertörns högskola

Yvonne Fors
Programansvarig för Rekryteringar, Synergi och KK-miljöer
073-712 81 58 yvonne.fors@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka Synergi

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer