Beredning och bedömning

Här beskrivs övergripande beredning och bedömning av en ansökan som inkommit till KK-stiftelsen. Alla ansökningar som inkommer till KK-stiftelsen genomgår en systematisk process. Processen kan skilja sig något åt mellan våra olika program. Detaljerna kring de programspecifika processerna samt tidplan hittar du i respektive programs utlysningstext. 

Formaliagranskning

Inkomna ansökningar formaliagranskas av KK-stiftelsens kansli för att säkerställa att de uppfyller programmets formella krav. Om ansökan inte uppfyller de formella kraven kan stiftelsens vd fatta beslut om att avslå ansökan på grund av formaliaskäl. 

Ansökningar som uppfyller de formella kraven går vidare till en programspecifik bedömningsprocess. 

Internationella sakkunniga (peers)

Inom flera av stiftelsens program granskas den vetenskapliga/konstnärliga kvaliteten av internationella ämnessakkunniga (peer-review). De sakkunniga granskarna identifieras och tillfrågas av kansliet utifrån sin kompetens inom projektets specifika ämnesområde och gör en bedömning av projektets vetenskapliga/konstnärliga kvalitet utifrån kriterier och riktlinjer från KK-stiftelsen. De sakkunniga gör individuella bedömningar och deras utlåtande kommer bedömargrupperna till del för att vägas in i den totala bedömningen. 

Externa bedömargrupper

Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av externa bedömargrupper som tillsätts av KK-stiftelsen.  

Bedömargrupperna består av personer från akademi och näringsliv samt eventuellt andra relevanta aktörer. Grupperna tillsätts med ambitionen att få en god sammansättning av den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för kvalificerade bedömningar av ansökningarna. KK-stiftelsen strävar efter att bedömargrupperna ska ha en bredd i ämneskompetens samt en jämn könsfördelningen. Det finns en bedömargrupp för varje programform och gruppens arbete leds av en utsedd ordförande.  

Bedömningskriterier

Alla projektansökningar som inkommer till KK-stiftelsen bedöms utifrån fyra övergripande huvudkriterier:

  • Stark forsknings- och utbildningsmiljö  
  • Vetenskaplig kvalitet  
  • Nytta för näringslivet  
  • Genomförande  

Alla kriterier operationaliseras genom ett antal programspecifika bedömningsfrågor som finns angivna i respektive utlysningstext.  

För att en ansökan ska rekommenderas för beviljande måste en god nivå uppnås inom samtliga fyra kriterier. Inget bedömningskriterium väger tyngre än de övriga. 

Bedömningsprocess 

Individuell bedömning
Bedömargruppens ledamöter tilldelas ansökningar att läsa och bedöma. Varje ansökan läses av flera bedömare. Bedömarna gör en skriftlig, individuell bedömning för varje tilldelad ansökan där även kommentarer från sakkunniga granskare vägs in i de program där det är aktuellt. 

Bedömningarna görs utifrån de övergripande huvudkriterierna och tillhörande programspecifika bedömningsfrågor. För varje huvudkriterium ges en skriftlig motivering samt ett poäng mellan 1 och 4. De individuella bedömningarna betraktas som arbetsunderlag vid efterföljande gemensamt bedömarmöte. 

Hearing
Inom flera av stiftelsens program genomförs en hearing (intervju) med nyckelpersoner i projektet i anslutning till bedömargruppens möte. Det framgår av utlysningstexten om programmets bedömningsprocess innefattar en hearing. Syftet med hearingen är att bedömargruppen ges tillfälle att ställa kompletterande frågor kring oklarheter i ansökan. Utfallet av hearingen utgör en del av det samlade underlaget inför den sammantagna bedömningen. 

Sammantagen bedömning och rangordning av ansökningar
En sammantagen bedömning av ansökningarna inom ett program görs av bedömarna vid ett gemensamt bedömarmöte där varje ansökan diskuteras. Vid identifierat jäv lämnar den jäviga bedömaren rummet då aktuell ansökan diskuteras (se KK-stiftelsens regler för jäv här). Den slutgiltiga rekommendationen om beviljande eller avslag baseras på respektive ansökans uppfyllande av samtliga bedömningskriterier där varje bedömares individuella utlåtande samt eventuell sakkunniggranskning och hearing tas i beaktande. Därefter görs en rangordning av ansökningar som rekommenderas för beviljande. Det är den sammantagna bedömningen av varje ansökan som avgör dess placering på rangordningslistan.

Beslut

Med stöd av bedömargruppens rekommendation och rangordningslista fattas beslut om finansiering av projekt av stiftelsens vd eller styrelse, beroende på program. KK-stiftelsen har som långsiktig ambition att vara en stabil finansiär och styrelsen sätter därför ett årligt tak på total projektfinansiering. Antal beviljade projekt är därför avhängigt stiftelsens ekonomiska utrymme för projektfinansiering.  

Det går inte att överklaga beslut om finansiering, men sökande är välkommen att skicka in en omarbetad ansökan.  

I respektive programs utlysningstext finns specifik information om beslutsprocessen. Beslutet delges i ansökningssystemet SBS Manager och den sökande blir även meddelad om beslutet via e-post. 

Avtal

När ett projekt har beviljats upprättas ett avtal mellan KK-stiftelsen och huvudsökande lärosäte. 

Avtalet signeras digitalt av KK-stiftelsens vd samt projektledare, projektägare och rektor i ansökningssystemet SBS Manager.