Case

Inbyggda system vid MDU har stark näringslivssamverkan

Forsknings- och utbildningsmiljön Inbyggda system vid Mälardalens universitet, MDU, har fokus på programvara inbyggd i olika produkter. Forskningen rankas internationellt bland de bästa i världen och området är det mest forskningsintensiva vid Mälardalens universitet. Redan från starten för 20 år sedan var miljöns samverkan med industrin stark och idag samverkar forsknings- och utbildningsmiljön med närmare 100 näringslivspartners, som till exempel ABB, Alstom, Ericsson och Volvo. 

(Ur KK-stiftelsens Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018)
Uppdaterad 2022-10-18

Malin Rosqvist och Hans Hansson, Mälardalens universitet. Foto Carina Ahnstedt haglind
Malin Rosqvist och Hans Hansson, Mälardalens universitet. Foto Carina Ahnstedt Haglind

Det har tagit 20 år att bygga upp forskningsmiljön och en av dem som varit med från början är Hans Hansson. Han blev högskolans förste professor när han 1997 rekryterades från Uppsala universitet för att bygga upp forskning inom datavetenskap. Det var en medveten satsning som finansierades av regionerna som lärosätet verkar i.

– Jag kom till en spännande miljö med starka näringslivskopplingar, men kanske inte så väl utvecklad forskning rent akademiskt, även om det fanns ett par disputerade forskare och några personer som var inskrivna som doktorander vid andra lärosäten. Det vi med starkare akademisk bakgrund tillförde var vetenskaplig metodik och erfarenhet av vetenskaplig publicering, säger han.

Vi har självklart haft en stor fördel av närheten till företag som ABB och Volvo CE, som också tidigt blev viktiga samarbetspartners. Men det handlar inte bara om geografin utan även om att många rör sig mellan akademin och näringslivet. Framför allt får forskarna en vana att prata med ingenjörer i näringslivet.
Hans Hansson
Mälardalens universitet

Från fokus på grundutbildning till universitet

Som vid alla dåvarande högskolor låg nästan allt fokus på grundutbildningen när Hans Hansson kom till dåvarande Mälardalens högskola. Rekryteringen blev starten på resan mot en komplett miljö inom inbyggda system, med avancerad utbildning och forskning.

2001 fick högskolan rätt till forskarutbildning och några år senare kom ett civilingenjörsprogram. Till det kan idag läggas kandidat- och ingenjörsprogram, samt masterutbildningar. Han berättar att det fanns en bra grundutbildning att bygga vidare på, och att både civilingenjörsprogrammen och de två masterprogrammen nu är forskningsnära. 2022 är en ytterligare en milstolpe, då lärosätet fick universitetsstatus.

– Universitetsbeslutet är ett politiskt beslut som möjliggjorts tack vare träget arbete från regionala politiker, ivrigt påhejade av våra samarbetspartners i näringslivet. Grunden till det finns i ett mångårigt uthålligt värdeskapande för det omgivande samhället baserat på fantastiska insatser av lärosätets forskare, lärare och ledning, säger Hans.

KK-stiftelsen viktig finansiär

MDU har en hög andel externfinansierad forskning. 58 procent av forskningsintäkterna 2021 kom från externa aktörer och samarbetspartners. Inbyggda system är den största inriktningen vid lärosätet både när det gäller antalet forskare och forskningsintäkter. Av de 30 professorer som finns inom inbyggda system har 25 tillsvidareanställning och 5 är adjungerade eller gästprofessorer.

KK-stiftelsen kom tidigt in som viktig finansiär. MRTC, Mälardalen Real-Time Research Centre, var den andra forskningsprofilen som KK-stiftelsen gav stöd till. Idag har högskolan tre forskningsprofiler, varav två drivs inom Inbyggda system: DPAC och ESS-H. Vidare finns företagsforskarskolorna ARRAY, IndTech och ITS ESS-H. MDU har också pågående stöd inom andra programformer som KK-stiftelsen erbjuder.

– Vi har på inbyggda system alltid använt oss av ”professorsargumentet” vid rekryteringar, dvs vi erbjuder forskare möjlighet att ta detta steg innan det egna lärosätet insett att de nått denna nivå. Vi har ett relativt stort antal professorer och det handlar inte bara om status utan det ger framförallt en plattform att verka från. De som vill driva egen forskning får möjligheter till det hos oss. Men ingen forskare är garanterad någonting när det gäller forskningsmedel. Det är en grundpelare som ger oss stor flexibilitet och som vi haft med oss hela tiden när vi byggt miljön. Det är en viktig komponent som gjort att vi lyckats växa, säger Hans

Viktigt med samverkan och externa kontakter

Malin Rosqvist är en av projektledarna i miljön som arbetar mycket med externa kontakter och samarbetsparters. Malin Rosqvist är även verksam inom företagsforskarskolan ITS-EASY och tidigare projektledare för projektet PROMPT, professionell masterutbildning i programvaruteknik som under 10 år drevs inom ramen för KK-stiftelsens program Expertkompetens. I projektet deltog även andra lärosäten och goda resultat uppnåddes.

PROMPT blev starten för en hel portfölj av projekt som knyter samman forskning och utbildning och som fungerar som kompetensutveckling både för yrkesverksamma och för unga studenter. Kurserna har utvecklats tillsammans med företag och bidrar till att utbildningen blir än mer relevant för näringslivet, säger Malin.

– Det finns en medvetenhet och öppenhet hos forskarna när det gäller att söka samarbeten och nya forskningsprojekt såväl internt som externt, fortsätter Malin. Vi har alltid en diskussion om vad vi gör härnäst, för att vi inte ska tappa kompentens eller kontakterna med företagen och våra samarbetspartners.

Hans Hansson pekar på att det växt fram en speciell kultur som är en av lärosätets mest värdefulla tillgång och som bidragit stort till formandet av en stark forsknings- och utbildningsmiljö.

– Vi har till exempel många forskare som driver verksamhet – och alla måste söka egen finansiering. När vi plockar in internationella postdoc hjälper vi dem att så snart som möjligt söka egna pengar. Ofta är det framgångsrikt och de får egen finansiering innan den finansieringen vi rekryterat dem med är slut. Den här kulturen, som också bygger på att alla är inställda på att samarbeta inom miljön, har resulterat i att vi haft en tillväxt som faktiskt fortsätter. Inspirerad av arbetssättet inom Inbyggda System sjösattes 2016 en ny avdelning med uppgift att administrera ansökningar för hela högskolan, säger han.

– För forskarna inom inbyggda system har det varit väsentligt att stödet kring ansökningsprocesser och konsortiebyggande har funnits integrerat i forskningsmiljön, förklarar Malin Rosqvist. Att vi känt varandra väl och arbetat tätt tillsammans har varit en framgångsfaktor som kan mätas i antal projekt och antal aktiva samarbetspartner. Samarbete är lika viktigt externt som internt mellan forskare och olika forskargrupper, framhåller hon.
Malin Rosqvist
Mälardalens universitet

Vårt nätverk är också viktigt. Där ingår inte minst lärosäten i Sverige och internationellt som vi kan samarbeta med i olika forskningsprojekt. Vi försöker hela tiden vara öppna för sammanhang och projekt där vi kan gå ihop med andra och hitta utlysningar som kan passa en viss typ av samarbetspartners, säger Malin.