Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt och forsknings- och utbildningsmiljöer vi finansierar. Kortfattat innebär samproduktion att de projekt som stiftelsen finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar KK-stiftelsens finansiering.

Samproducerad forskning 

I samproducerade forskningsprojekt arbetar forskare och näringslivsaktörer gemensamt med att formulera frågeställningar, lösa problem, analysera, testa och utvärdera för att åstadkomma vetenskapliga resultat som också ger nytta för medverkande näringslivsaktörer. Samproduktionsprojekt syftar därmed till att förena högkvalitativa vetenskapliga resultat med nyttoeffekter som stärker medverkande näringslivsaktörers konkurrenskraft.

Samproducerad utbildning och kompetensutveckling 

I samproducerade utbildningsprojekt arbetar lärosäten och externa parter gemensamt med att utveckla och genomföra utbildningar. Genom att utbildningar samproduceras får lärosätena en god inblick i näringslivets kunskaps- och kompetensbehov samtidigt som näringslivet stärker förutsättningarna för en god kompetensförsörjning, vilket är en förutsättning för näringslivets utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. 

Akademi och näringsliv väljer område och inriktning för projekt 

KK-stiftelsens utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Det är akademin och näringslivet som gemensamt väljer de områden och frågeställningar som har både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. De projekt som stiftelsen finansierar spänner därför över många olika vetenskapliga områden och branscher.  

De samproducerade projekt som stiftelsen beviljar ska alltid ha ett eget vetenskapligt värde och en nytta som är bredare än vad ett enskilt företag kan tillgodogöra sig. Detta innebär att stiftelsen i princip alltid kräver att minst två av varandra oberoende företag ska medverka i varje projekt.