Jämställdhetsperspektiv

KK-stiftelsen vill verka för att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas i alla projekt som stiftelsen finansierar. Detta handlar såväl om att beakta och eventuellt inkludera aspekter av kön och genus i projektens metoder, urval, analyser och resultat, det vill säga i projektens utformning och innehåll, som att eftersträva en så jämställd och relevant representation som möjligt i projektens personalsammansättning, det vill säga i projektorganisationen 

Integrering av jämställdhetsperspektiv innebär ett mervärde för forskning och innovation. Det hjälper forskare att ifrågasätta könsnormer och stereotyper och leder till en djupare förståelse för både kvinnors och mäns behov, attityder och beteenden. Att inkludera ett sådant perspektiv ökar den samhälleliga relevansen av den kunskap, teknik och de innovationer som produceras. 

KK-stiftelsen ser därför inkluderingen av ett relevant jämställdhetsperspektiv som en del i det ständigt pågående arbetet med att säkerställa och stärka finansierade projekts kvalitet, förnyelse och relevans. 

Jämställdhetsperspektiv i projektets utformning och innehåll 

Ett jämställdhetsperspektiv i projektets utformning och innehåll betyder att genus och kön – när detta är relevant – är en del av projektets design och genomförande. Detta perspektiv bibehålls systematiskt och aktivt genom hela projektet – utan att det nödvändigtvis är projektets huvudfokus. Att inkludera aspekter av kön och genus i projektets utformning och innehåll innebär att inkludera såväl sociala som biologiska aspekter av kön och könsidentitet i till exempel projektets metoder, urval, analyser och resultat. 

KK-stiftelsen finansierar projekt inom alla ämnesområden, och förutsättningar och ansatser dem emellan skiljer sig åt. I ansökningar till stiftelsen ska projektledaren därför på ett lämpligt sätt redogöra för huruvida ett köns- och genusperspektiv är relevant i det specifika projektets utformning och innehåll, och på vilket sätt detta i så fall inkluderas. I programmens utlysningstexter lyfts detta jämställdhetsperspektiv under bedömningskriteriet Vetenskaplig kvalitet. 

  • Kön är en beteckning som används för att beskriva uppdelningen av individer baserat på biologiska egenskaper såsom kvinnor, män, flickor, pojkar, hanar och honor. Ett könsperspektiv kan till exempel innebära att inkludera både kvinnor och män i urvalet av studieobjekt och att analysera skillnaderna dem emellan.
  • Genus är ett begrepp som används för att urskilja socialt och kulturellt konstruerade förväntningar och normer som formar kvinnors och mäns beteende och attityder. Ett inkluderat genusperspektiv kan till exempel innebära att problematisera och reflektera kring hur rådande uppfattningar om genus påverkar tolkningen av projektets resultat.  

Jämställdhetsperspektiv i projektorganisationen 

KK-stiftelsen vill också verka för en så jämställd och relevant representation som möjligt i projektets personalsammansättning. Det betyder att alla medverkande personer i projektgruppen – såväl från akademin som näringslivet och andra parter – och deras nivå av ansvar och inflytande i projektet, ska vara så jämnt fördelade som möjligt på kvinnor och män, utifrån ämnesområdets förutsättningar.  

I ansökningar till stiftelsen ska projektledaren därför redogöra för hur balansen mellan medverkande kvinnor och män och deras respektive roller i projektet har beaktats vid urvalet och sammansättningen av projektgruppen. I programmens utlysningstexter lyfts detta jämställdhetsperspektiv under bedömningskriteriet Genomförande.