Vår näringslivsdefinition

KK-stiftelsen finansierar utbildning och forskning under förutsättning att näringslivet medverkar.

Definition

Med näringsliv avser KK-stiftelsen framförallt privatägt näringsliv. I de fall då det finns ett offentligt ägande i ett bolag vars verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, och bolaget finansierar sin verksamhet på sätt som företag gör inom näringslivet, kan även denna verksamhet inräknas i begreppet. Detta innebär att företaget inte får ha offentliga bidrag eller avgifter som en avgörande del av sina intäkter.

För all verksamhet gäller att den inte ska vara av enbart förvaltande karaktär. Verksamheten ska framförallt producera produkter eller tjänster. Företagen ska vara verksamma i Sverige i en sådan utsträckning att deras insatser utgör ett värde för samproduktionen och att de har möjlighet att integrera resultaten från samproduktionen i sin verksamhet här.

För medfinansierade företag med färre än 10 anställda och/eller mindre än 10 miljoner kr i årlig omsättning enligt senaste bokslut, ska särskilt tydligt beskrivas företagets förutsättningar att bidra i projektet i den omfattning som anges i projektplan och budget.

Näringslivets medverkan i specifika projekt beskrivs utförligt i programbeskrivningar och utlysningstexter.

Mer information

Kontakta gärna våra programansvariga för mer information.