Krav på medfinansierande näringslivsaktörer 

KK-stiftelsen finansierar näringslivsrelevant utbildning och forskning som sker i samverkan mellan lärosäten och näringsliv. Här presenteras de krav som KK-stiftelsen ställer på de näringslivsaktörer som kan bidra med medfinansiering till projekt. Villkoren antogs av stiftelsens styrelse i maj 2024 och gäller tills vidare.

Krav på medfinansierande näringslivsaktörer 

I texten nedan benämns de organisationer som kan bidra med medfinansiering till ett KK-stiftelseprojekt med begreppet näringslivsaktörer. Övergripande gäller att KK-stiftelsens godkänner medfinansiering från näringslivsaktörer, oberoende av associationsform, som:   

  • bedriver näringsverksamhet på en konkurrensutsatt marknad 
  • har svenskt organisationsnummer  

KK-stiftelsen har inga storleksmässiga begränsningar för de näringslivsaktörer som kan medfinansiera projekt. För samtliga medfinansierande näringslivsaktörer är det dock viktigt att i ansökan tydliga belägga att organisationen har de resurser och tillgångar som krävs för att uppfylla de åtaganden som beskrivs i ansökan. Medfinansierande näringslivsaktörer ska när ett projekt startar ha anställd personal samt under projekttiden ha tillgång till ekonomiska resurser, i form av bidrag, kapital, försäljningsintäkter eller motsvarande som överstiger värdet av den planerade medfinansieringen.  

Offentligt ägda bolag kan medfinansiera projekt under förutsättning att de varor och tjänster som produceras erbjuds på en konkurrensutsatt marknad. 

Andra typer av organisationer som inte ryms inom ovanstående beskrivning av medfinansierande näringsliv kan delta som icke medfinansierande projektpartners i projekt som stiftelsen finansierar.  

Av stiftelsens Allmänna villkor för projekt framgår vilka kostnader som godkänns som medfinansiering. I enskilda utlysningar kan också specifika villkor för näringslivets medverkan och medfinansiering anges.  

Kontakta oss

Vid osäkerhet om en tilltänkt projektpartner kan godkännas som medfinansiär, rekommenderas sökande lärosäte att ta kontakt med stiftelsens kansli för att få ett förhandsbesked. 

Klargörande gällande vissa organisationstyper 

I tillägg till de generella krav som angetts ovan gäller särskilda krav och begränsningar för nedanstående näringslivsaktörer. 

Utländska bolag.

KK-stiftelsen tillåter att utländska aktiebolag, eller motsvarande, bidrar med medfinansiering. Med utländska bolag menas företag som inte har svenskt organisationsnummer. KK-stiftelsen har ett tillitsbaserat förhållningssätt till lärosätena och utgår ifrån att de tillsammans med svenska näringslivsorganisationer i en anda av ansvarsfull internationalisering inkluderar utländska bolag som är till gagn både för de svenska aktörer som ingår och svensk konkurrenskraft i stort. KK-stiftelsen förbehåller sig rätten att inte acceptera medfinansiering och neka medverkan från utländska bolag som inte anses bidra till svensk konkurrenskraft. I de fall en programform medger att KK-stiftelsen finansierar näringslivsaktörer kan sådan finansiering inte tillfalla utländska bolag. För forskningsprojekt gäller att utländska bolag kan stå för högst 25 procent av näringslivsaktörernas totala bidrag i forskningsprojekt. För mer information om ansvarsfull internationalisering läs här

Forskningsinstitut.

Svenska forskningsinstitut som uppfyller kraven för en godkänd medfinansierande part kan medverka som medfinansierande näringslivsaktör. Deras andel av näringslivsaktörernas samlade medfinansiering till ett projekt kan dock utgöra högst 25 procent.  

Innovationsstödjande verksamhet.

Med innovationsstödjande verksamhet menas stödstrukturer vars huvudsakliga uppgift är att stödja innovations- och affärsutveckling i mindre, nystartade bolag. Medverkan från innovationsstödjande verksamhet som bedrivs och ägs av privata företag är att betrakta som en näringslivsaktör och kan därmed medfinansiera projekt. Medverkan från innovationsstödjande verksamhet (science parks, inkubatorer och andra liknande organisationer) som bedrivs i nära anslutning till lärosäten, och vars huvudsakliga finansiering kommer från lärosätet eller andra offentliga aktörer, kan inte räknas som medfinansiering. Skälet är dels att verksamheten till stor del är finansierad av samma organisation som erhåller bidrag, d.v.s. lärosäten. Dels att syftet är att stödja utvecklingen i de företag de stödjer och inte att utveckla den egna verksamheten. De bolag som erhåller stöd från den innovationsstödjande verksamheten kan ingå som medfinansierande näringslivsaktörer under förutsättning att de uppfyller de generella kraven. 

Förändringar i förhållande till tidigare näringslivsdefinition

Mindre företags medverkan 

En fråga som varit återkommande är om KK-stiftelsen haft en storleksbegränsning när det gäller vilka företag som kan medfinansiera ett projekt. Någon sådan begränsning har inte funnits, men det har däremot funnits ett krav att det av ansökan ska framgå hur företag som har färre än 10 anställda och/eller mindre än 10 miljoner i årlig omsättning ska kunna uppfylla sina åtaganden.  

För att underlätta att inkludera mindre företag som medfinansiärer i våra projekt har vi förtydligat hur vi bedömer ett enskilt företags förmåga att medfinansiera (se ovan). För oss på KK-stiftelsen är inte storleken på näringslivsaktören det viktiga, utan att de åtaganden som anges i ansökan kan uppfyllas så att inte företaget i sig, akademiska parter eller andra näringslivsaktörer drabbas när ett projekt väl är igång. Om ni är osäkra kontakta gärna KK-stiftelsen för att diskutera när ni tar fram er ansökan. 

Forskningsinstitut 

Forskningsinstitut har kunnat medfinansiera projekt sedan tidigare. Med de nya kraven välkomnar vi institut i alla projekt men begränsar deras andel av medfinansieringen till 25 procent. Särskilda regler gäller för Företagsforskarskolorna där näringslivsaktörer, inklusive forskningsinstitut, kan få finansiering. För detaljer hänvisas till utlysningstexten för Företagsforskarskolor. 

Utländska bolag

godkänns som medfinansiärer med vissa begränsningar som anges i kraven. 

Offentligt ägda bolag och företag med offentlig sektor som kund.

Tidigare fanns det en skrivning som sa att ett företag inte fick ha offentliga bidrag eller avgifter som avgörande intäktskälla. Den skrivningen är nu borttagen. Alla näringslivsaktörer som vill medfinansiera projekt kommer istället att prövas mot kravet att de varor och tjänster som de producerar sker på en konkurrensutsatt marknad där exempelvis offentlig upphandling räknas som konkurrensutsättning. 

FAQ 

Vad var syftet med att ta fram nya krav på medfinansierande näringslivsaktörer? 

Syftet med att formulera om kraven för vilka näringslivsaktörer som kan medfinansiera projekt är dels att förtydliga vilka krav som gäller, dels att förändra kraven så att de bättre speglar det svenska näringslivets struktur och förutsättningar. 

På vilket sätt skiljer sig de nya kraven på medfinansierande näringslivsaktörer från den tidigare näringslivsdefinitionen? 

Det har gjorts både förtydliganden och förändringar i de nya kraven. 

Vad menas med associationsform? 

Associationsform är ett samlingsbegrepp för olika typer av organisationer som kan bedriva näringsverksamhet, men även annan typ av verksamhet. Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska och ideella föreningar är exempel på olika associationsformer. Anledningen till att vi nämner begreppet i våra krav är för att betona att det viktiga i bedömningen om en näringslivsaktör kan medfinansiera ett projekt är att den bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad och inte vilken typ av organisation det är. 

Vilka typer av organisationer räknas som innovationsstödjande verksamhet? 

KK-stiftelsen använder benämningen innovationsstödjande verksamhet för att beskriva stödstrukturer vars huvudsakliga uppgift är att stödja innovations- och affärsutveckling i innovativa, mindre företag. Som framgår av definitionen så kan Innovationsstödjande verksamhet som ägs, eller får det mesta av sin finansiering av ett lärosäte eller via offentliga bidrag, kan enligt KK-stiftelsens nya krav inte medfinansiera projekt. Exempel på sådan verksamhet kan vara inkubatorer, Science Parks och innovationskontor. Innovationsstödjande verksamhet som är helt finansierad av icke-offentliga medel (exempelvis inkubatorer, acceleratorer, innovationshubbar) medfinansiera KK-stiftelseprojekt.