Samproduktion och bedömning

I alla projektansökningar ska näringslivets insatser beskrivas och motiveras och det ska framgå vilken nytta för näringslivet det aktuella projektet förväntas generera.

Alla ansökningar som inkommer till KK-stiftelsen bedöms utifrån fyra bedömningskriterier, varav ett tar sikte på projektets förmåga till samproduktion och nytta för näringslivet.

Kriteriet Nytta för näringslivet bedöms utifrån något olika bedömningsfrågor beroende på program. Det som till exempel bedöms är hur relevant forskningsfrågorna eller de planerade utbildningarna är i relation till de deltagande företagens (eller en bransch) behov, samt i vilken utsträckning projektet förväntas bidra till utveckling hos deltagande företag. Bedömargruppen granskar också hur väl arbetet i projektet är planerat och organiserat, med särskilt fokus på relevant arbetsdelning och engagemang från de deltagande parterna.

För att säkerställa att våra stadgars fokus på näringslivets behov avspeglar sig i de projekt vi finansierar, har vi tagit fram en näringslivsdefinition som anger vilken typ av företag som godkänns som medfinansiärer eller medverkande i projekt. Vi kräver bland annat att företagen ska verka på en konkurrensutsatt marknad, att de inte har betydande intäkter från offentliga bidrag eller avgifter samt att de har verksamhet i Sverige som kan ta hand om samproduktionens resultat.