För bedömare och sakkunniga

Inskickade ansökningar bedöms av externa bedömargrupper och sakkunniga som utses av KK-stiftelsen. På denna sida finns samlad information för dig som sakkunnig eller bedömare.  

Externa bedömargrupper

Alla ansökningar som uppfyller stiftelsens formella krav bedöms av externa bedömargrupper (expertgrupp för KK-miljöer) som tillsätts av KK-stiftelsen.  

Bedömargrupperna består av personer från akademi och näringsliv samt eventuellt andra relevanta aktörer. Grupperna tillsätts med ambitionen att få en god sammansättning av den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för kvalificerade bedömningar av ansökningarna. KK-stiftelsen strävar efter att bedömargrupperna ska ha en bredd i ämneskompetens samt en jämn könsfördelningen. Det finns en bedömargrupp för varje programform och gruppens arbete leds av en utsedd ordförande.  

Se hur bedömningsprocessen går till här. 

Internationella sakkunniga 

Inom stiftelsens forskningsprogram granskas den vetenskapliga/konstnärliga kvaliteten av internationella ämnessakkunniga (peer-review). De sakkunniga granskarna identifieras och tillfrågas av kansliet utifrån sin kompetens inom projektets specifika ämnesområde och gör en bedömning av projektets vetenskapliga/konstnärliga kvalitet utifrån kriterier och riktlinjer från KK-stiftelsen. De sakkunniga gör individuella bedömningar i SBS-manager och deras utlåtande vägs in i den totala bedömningen av bedömargrupperna. De sakkunnigas utlåtande kommer inte de sökande till del. 

Arvode

KK-stiftelsens bedömare får ersättning för sitt arbete i bedömningsprocessen. Ersättningen är uppdelad i ett läsarvode, som utgår per läst och bedömd ansökan, samt ett mötesarvode. Läsarvodet skiljer sig åt mellan programmen. Bedömare ersätts även för eventuella resor och logi i samband med bedömarmöten. 

Sakkunniga får ersättning för sina individuella bedömningar. Ersättningsnivåerna skiljer sig åt mellan olika program.