Breddad meritvärdering och utvecklad bedömning 

KK-stiftelsen vill bidra till utvecklad bedömning av forskning och forskare samt breddad syn på vetenskaplig meritering. Därför har KK-stiftelsen undertecknat DORA samt CoARA. KK-stiftelsen är en aktiv medlem i CoARA-samarbetet för att på så sätt kunna bidra till att utforma de gemensamma riktlinjer och principer som ska utvecklas för mer rättvis bedömning av forskning och forskare.  

Breddad meritvärdering 

Utöver examina, tjänster och publikationer ska även andra meriter och erfarenheter med relevans för projektet redovisas. Detta för att möjliggöra en likvärdig bedömning av ansökningar och meriter inom de olika programformerna. Gör därför ett urval av de meriter som är mest relevanta för projektet och programformen.  

  • Examina
  • Tjänster
  • Forskningsresultat: ange högst tio (10) forskningsresultat. Utöver vetenskapliga publikationer kan dessa exempelvis vara: konstnärliga verk, instrument- och produktutveckling, dataset, software, patent, process-/policyutveckling samt implementering av forskningsresultat.
  • Undervisning: alla typer av insatser inom akademisk undervisning, handledning och utbildningsutveckling, inklusive öppna lärarresurser. 
  • Samverkan: med akademi, näringsliv och andra aktörer samt kommunikationsinsatser.  
  • Ledarskap: projektledning, verksamhetsutveckling, bedömningsuppdrag, centrumledning, institutionstjänstgöring, etc. 

Utvecklad bedömning av forskning – DORA och CoARA 

KK-stiftelsen vill bidra till utvecklad bedömning av forskning och forskare samt breddad syn på vetenskaplig meritering. Stiftelsen har därför undertecknat the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) samt Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). 

Genom undertecknandet av CoARA-överenskommelsen åtar sig KK-stiftelsens bland annat att bidra till breddad meritvärdering. KK-stiftelsen är en aktiv medlem inom CoARA-koalitionen. Arbetet mot mer rättvis bedömning av forskning och forskare är ett successivt utvecklingsarbete som kommer att ske i dialog med andra relevanta aktörer inom koalitionen.