ett grupprum med tre människor som skriver på postats

Hur akademi & näringsliv samarbetar

KK-stiftelsen bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det gör vi genom att finansiera forskning och utbildning på avancerad nivå vid Sveriges högskolor och nyare universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

Näringslivets medverkan och nytta

Stödformer med samproduktion i fokus

I stiftelsens verktygslåda finns ett antal program som Sveriges högskolor och nyare universitet kan söka medel från för att samproducera forskning eller utbildning tillsammans med näringslivet.

Nytta för näringslivet

Alla ansökningar som inkommer till oss bedöms utifrån fyra bedömningskriterier, varav ett tar sikte på projektets förmåga till samproduktion och nytta för näringslivet.

Vad menar vi med näringsliv?

Med näringsliv avser KK-stiftelsen framförallt privatägt näringsliv. I de fall då det finns ett offentligt ägande i ett bolag vars verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, och bolaget finansierar sin verksamhet på sätt som företag gör inom näringslivet, kan även denna verksamhet inräknas i begreppet. Detta innebär att företaget inte får ha offentliga bidrag eller avgifter som en avgörande del av sina intäkter.

För all verksamhet gäller att den inte ska vara av enbart förvaltande karaktär. Verksamheten ska framförallt producera produkter eller tjänster. Företagen ska vara verksamma i Sverige i en sådan utsträckning att deras insatser utgör ett värde för samproduktionen och att de har möjlighet att integrera resultaten från samproduktionen i sin verksamhet här. Näringslivets medverkan i specifika projekt beskrivs utförligt i våra programbeskrivningar och utlysningstexter.

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Värdet för företag

Det finns många fördelar för näringslivet att samproducera forskning eller utbildning med akademin. Det kan exempelvis handla om ökad kompetensutveckling, delade utvecklingskostnader och att nya lösningar utvecklas.

Värdet för akademin

För akademin kan samproducerade projekt med näringslivet till exempel innebära tillgång till relevant, ny och kommande kunskap. Det skapar också möjligheter till att utveckla medarbetarna, utveckla partnerskap och få tillgång till data och material som annars inte hade varit möjligt.

Samverkan fungerar som allra bäst när den bygger på ömsesidig respekt och är långsiktig

Samverkan mellan akademi och näringsliv är helt avgörande för att säkra Sveriges framtida ekonomi, välstånd och miljö. Samverkan ingår i akademins lagstadgade uppgift och leder väldigt ofta till helt nya spännande forskningsfrågor.
Johan Schnürer
Rektor Örebro universitet

Det är en win-win situation

Vi kopplade upp våra truckar för 15 år sedan, men är övertygade om att det fortfarande finns massor att lära kring vad vi kan göra med informationen. Högskolan i Halmstad har kunskaper i maskininlärning som gör att vi kan utveckla ett ännu bättre system för styrning och övervakning. Samtidigt kan vi ge högskolan ett kvitto på att deras teorier fungerar, säger Jonas Klang, Program Manager Innovation, Toyota Material Handling i Mjölby.
Jonas Klang
Program Manager Innovation, Toyota Material Handling

Akademin behöver industrin och industrin behöver akademin

Det optimala samarbetet mellan akademi och näringsliv är väl det som etableras som långsiktigt och med givande och tagande. Det gäller inte bara forskningsfrågor utan också utbildning, kompetensförsörjning och tillgång till bidragsmedel för modiga satsningar. Speciellt nu när hela världen ska klara av att ställa om mot hållbarhet.
Jenny Elfsberg
Avdelningschef Innovationsledning vid Vinnova och tidigare ledande befattningar inom Volvokoncernen