Kapitalförvaltning

Det kapital som är grundförutsättningen för KK-stiftelsens verksamhet uppgick vid starten 1994 till 3,6 miljarder kronor. Det ursprungliga kapitalet och dess avkastning i form av direktavkastning och värdetillväxt är den enda källan för att täcka våra utbetalningar. Genom god förvaltning har vårt kapital vuxit till att omfatta drygt 10 miljarder kronor (utgången av 2021). Hittills har 11,1 miljarder kronor utbetalats i projektmedel.

Ett kapitalutskott är beslutande organ för förvaltningen av kapitalet inom ramen för placeringsriktlinjerna som beslutas av styrelsen och som också har det yttersta ansvaret för att dessa följs. I kapitalförvaltningen tillämpas etiska och miljömässiga riktlinjer och genomlysningar sker regelbundet för att fastställa långsiktighet med en hållbar inriktning.

Kontaktperson