Kapitalförvaltning

Det kapital som är grundförutsättningen för KK-stiftelsens verksamhet uppgick vid starten 1994 till 3,6 miljarder kronor. Det ursprungliga kapitalet och dess avkastning i form av direktavkastning och värdetillväxt är den enda källan för att täcka våra utbetalningar. Genom god förvaltning har vårt kapital vuxit till att omfatta ca 9 miljarder kronor. Hittills har 11,9 miljarder kronor utbetalats i projektmedel.

Ett kapitalutskott är beslutande organ för förvaltningen av kapitalet inom ramen för placeringsriktlinjerna som beslutas av styrelsen och som också har det yttersta ansvaret för att dessa följs. I kapitalförvaltningen tillämpas etiska och miljömässiga riktlinjer och genomlysningar sker regelbundet för att fastställa långsiktighet med en hållbar inriktning.

Kontaktperson